اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل از کتابخانة مرکزی دانشگاه این شهر چه انتظار دارند؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانة مرکزی دانشگاه زابل

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل، جهت تعیین اولویت‌های خدماتی کتابخانة مرکزی و شناخت موانع دسترسی به اطلاعات می‌پردازد. این پژوهش، با استفاده از تحقیق پیمایشی انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان  می‌دهد کتاب و نشریات ادواری و مجلات الکترونیکی از مهم‌ترین منابع مورد استفاده در رفع نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی است. 1/42 درصد از اعضا به استفاده از منابع الکترونیکی و دیجیتالی تمایل دارند. هدف از کسب اطلاعات نیز راهنمایی در تهیة مسئلة پروپوزال (9/58 درصد)، ارتقای مهارت شغلی در تدریس (8/36 درصد)، تألیف کتاب و مقاله (5/29 درصد)، شناسایی منابع تخصصی (4/28 درصد)،  و روزآمد کردن اطلاعات تخصصی (4/27 درصد) عنوان شده است.
نبودن سالن مطالعة مناسب برای  اعضای هیئت علمی، کمبود منابع کافی در کتابخانه، عدم آگاهی از وجود منابع اطلاعاتی، محدودیت وقت و اشتغال زیاد، و کمبود همکاری‌های بین‌کتابخانه‌ای از مهم‌ترین عوامل مؤثر در عدم دسترسی به اطلاعات ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What do the Faculty Members of the University of Zabol Expect from the Central Library of this University?

نویسنده [English]

  • Z. Asadzadeh
M.A. in Library and Information Science Librarian at Central Library of the University of Zabol, Iran
چکیده [English]

This research studies the information needs of faculty members in the University of Zabol in order to determine the service priorities of the central library and to identify obstacles to information access. The research was carried using a survey. The analysis of data collected showed that books, journals and e-journals are the most important resources faculty members use to meet their information needs. 42.1 per cent of the members preferred to use electronic and digital resources. The aims for accessing information were found to be guidance in developing a research topic (58.9 per cent), improving teaching skills (36.8 per cent), writing books and papers (29.5 per cent), identifying special resources (28.4 per cent), and updating special information (27.4 per cent). The research findings also show that the most important obstacles to information access include: lack of a suitable study hall for faculty members, shortage of library resources, lack of awareness of information resources available, limited time and being busy, and lack of interlibrary cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the University of Zabol
  • Faculty members
  • information needs
  • information access