ارزیابی مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های جامع با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 مسئول امور کتابخانه‌های اداری کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز

چکیده

پژوهش حاضر، به ارزیابی مجموعة کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر مبنای استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی می‌پردازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت‌ مجموعة کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های مورد نظر بر مبنای «استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران» است. جامعة پژوهش کلیة کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های مذکور هستند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از سیاهة وارسی‌ای که بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران تهیه شده، صورت گرفته است. در مجموع، از 25 سیاهة وارسی توزیع شده، تعداد 19 سیاهة وارسی، یعنی (76 درصد) بازگردانده شد. پژوهش حاضر به روش پیمایش ارزشیابی انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های مورد مطالعه از نظر رویکرد کیفیِ مجموعه، به‌طور میانگین، (4/62درصد) با این استاندارد مطابقت دارند. از نظر رویکرد کمّی نیز در مجموع کتابخانه‌های مرکزی مورد مطالعه، تنها  (97/19درصد) مجموعة مورد نیاز بر اساس استاندارد را دارا هستند، یعنی کتابخانه‌های مورد نظر با توجه به استاندارد مجموعه، با کمبود شدید مجموعة منابع مواجه هستند و از این لحاظ در وضعیت بسیار نامطلوبی به سر می‌برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Collections of the Libraries of Comprehensive Universities According to the Standards for University Libraries of Iran

نویسندگان [English]

  • S. Hosseini 1
  • M. Koohi Rostami 2
1 M.A. in Library and Information Science
2 M.A. in Library and Information Science Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran
چکیده [English]

This research evaluates the collections of the central libraries of comprehensive universities under the supervision of the Ministry of Science, Research and Technology of Iran according to the standards for university libraries. The aim is to study the status of the collections of these libraries based on the “standards for university libraries of Iran”. The research population includes all the central libraries of the universities. The data was collected using a checklist prepared based on the standards for university libraries of Iran. From a total of 25 checklists distributed, 19 (76 %) were returned. The research has been conducted using the evaluative survey method. Findings of data analysis show that on average 62.4 % of the central libraries of the universities studied meet this standard in terms of the qualitative approach. In terms of the quantitative approach, only 19.97 % of the central libraries studied have the collections required according to the standards. This means that in terms of collection standards, the libraries studied face acute shortage of resources and are in a very bad condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University libraries
  • Standards for university libraries of Iran
  • collection
  • collection development