معیارهایی برای ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

2 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌‌رسانی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف: وبلاگ‌ها از مظاهر شایان‌ذکر فضای جدید وب به‌شمار می‌آیند. ارتباطات علمی، در دنیای امروز، از اهمیت خاصی در محافل دانشگاهی برخوردار است. کتابداران به‌عنوان متولیان امر آگاهی‌رسانی باید با شیوه‌های تازه‌تر و سریع‌تر با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند و از آنجاکه وبلاگ‌ها ،در انتقال دانش، نقشی حیاتی دارند، در امر گسترش ارتباطات علمی میان مختصصان کتابداری جایگاه مهمی دارند. طی بررسی‌های صورت گرفته تا زمان اجرای پژوهش حاضر (26خرداد 1389)، در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران،222 وبلاگ روزآمد، ثبت شده و کتابداران این وبلاگ‌ها را جهت کسب اطلاعات روزآمد کتابداری و اطلاع‌رسانی مطالعه می‌نمایند. لذا جهت صرفه‌جویی در وقت این متخصصان، به نظر می‌رسد ارزیابی این وبلاگ‌ها مسئله‌ای حائز اهمیت باشد. از سوی دیگر، از آنجاکه وبلاگ، به‌عنوان یکی از انوع منابع اطلاعاتی تحت وب مطرح است و کتابداران همواره در امر ارزیابی منابع اطلاعاتی مراجعان خود را یاری می‌نمایند، به نظر می‌رسد ارزیابی وبلاگ‌ها نیز همچون سایر منابع اطلاعاتی باید یکی از مهارت‌های حائز اهمیت کتابداران باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر یافتن سیاهه‌ای از معیارهای ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی است.
روش/ رویکرد پژوهش: محقق با مروری بر ادبیات پژوهش و به اتفاق نظر خبرگان تحقیق، 23 معیار جهت ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران استخراج نمود. سپس درجه آلفای کرونباخ 76/0 درخصوص همبستگی سؤالات سیاهه مزبور استخراج شد و، به این ترتیب، پایایی فهرست معیارهای پیشنهادی این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، معیارهای یافت شده از متون تخصصی و ادبیات پژوهش، توسط هفت نفر از خبرگان که به‌طور تخصصی در حوزه وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی صاحب‌نظرند، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد این سیاهه از نظر روایی اعتبار لازم را داراست. در مرحله بعد، ضریب درجه اهمیت هر معیار، از برآیند نظر خبرگان درخصوص درجه اهمیت معیار مورد نظر استخراج شد.
یافته‌ها: مهم‌ترین یافته این پژوهش سیاهه 23 موردی از معیارهای ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران است که درجه اهمیت هریک از معیارها نیز در آن مشخص شده است.
نتیجه‌گیری: معیار «روزآمدسازی وبلاگ» با درجه اهمیت 5، بیشترین ضریب را در ارزیابی؛ و معیارهای «درج فرم نظرسنجی» و «عامل تأثیر وبی( دبلیو.آی.اف.) در وبلاگ» به‌صورت مشترک، با درجه اهمیت 1/ 3 کمترین ضریب را در ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران به خود اختصاص داده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria for Evaluating Iranian Library and Information Science Weblogs

نویسندگان [English]

  • M. Pakdaman Naini 1
  • M. Bagheri 2
  • A. Ghaebi 2
1 M.A., Library and Information Science The International Institute of Earthquake Engineering and Eeismology
2 Assistant Professor, Library and Information Science Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose- Weblogs are among the noteworthy new forms of information provision on the web. According to the studies conducted up to now (June 16, 2010), 222 Iranian up-to-date library and information weblogs have been registered, with librarians studying them constantly to obtain the most recent information on library and information science. The purpose of the present study is to provide a checklist of evaluation criteria of library and information weblogs.
Design/methodology/approach- Having reviewed the study literature, and considered the unanimous opinion of research experts, the authors considered 23 criteria for the evaluation of Iranian libraries and information weblogs. Then Cronbach’s Alpha 0.76 coefficient of checklist question correlation was extracted, and the reliability of the criteria checklist proposed by this study was established. The criteria gathered from specialized texts and study literature was also analyzed by seven experts who have introduced new theories regarding library and information weblogs, resulting in the validation of the checklist. Afterwards, the importance coefficient for each criterion was extracted after consideration of different expert opinions on the coefficient.
Findings- The most important finding of the present study is the 23 criteria checklist for Iranian library and information weblogs in which the degree of importance of each criterion has been specified.
Conclusion: The criterion “Weblog updating” with an importance degree of 5 has the highest coefficient, while the criteria “Questionnaire citation” and “Web Impact Factor” have a shared degree of importance (3.1) and so have the lowest coefficient for the evaluation of Iranian library and information weblogs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weblog
  • evaluation criteria
  • Library and information science
  • communicative technology
  • Web 2.0