رؤیت‌پذیری، تأثیر وبی ، همکاری میان وب‌سایت‌های مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی در آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه و دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان

4 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت وبسایت‌های مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی مورد تأیید انجمن کتابداران امریکا، هدف این پژوهش بررسی میزان رؤیت‌پذیری، عامل تأثیر وبی، و میزان همکاری وبسایت‌های مذکور می‌باشد.
روش/ رویکرد پژوهش: روش این پژوهش، تحلیل پیوندهاست که یکی از روش‌های وب‌سنجی است. در این روش، پیوندهای دریافتی، خودپیوندی‌ها، و همپیوندی وبسایت‌های مورد نظر محاسبه و سپس عامل تأثیر وبیِ آنها محاسبه شده و در نهایت، با استفاده از روش تحلیل خوشهای و مقیاس چند متغیره همکاری این وب‌سایت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: برخی از نتایج پژوهش نشان داد که وب‌سایت دانشگاه‌های میشیگان با 141000، فلوریدا استیت با 116000، و درکسل با 71200 پیوند دریافتی، بیشترین وب‌سایت‌های رؤیت شده بودند. همچنین، بررسی‌ها حاکی از این است که وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دومینیکن با عامل تأثیری برابر با 86، میسوری­ ـ کلمبیا با عامل تأثیری برابر با 4/73، و مرکزی کارولینای شمالی با (9/26 ، دارای بیشترین عامل تأثیرگذار تجدیدنظر شده بوده‌اند.
نتیجه­گیری: مدیران و طراحان وب‌‌سایت‌ها، باید با توجه به نتایج اینگونه پژوهش‌ها، وب‌سایت‌های خود را ارتقا دهند. موفقیت یک وبسایت به عواملی مانند محتوا، اندازه، زبان، و تاریخچه آن ارتباط دارد. بنابراین، تمامی پژوهش‌های این حوزه باید به تمامی این عوامل توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visibility, Web Impact Factor, and Collaboration among LIS Schools in US

نویسندگان [English]

  • F. Danesh 1
  • F. Soheili 2
  • F. Mesrinejad 3
  • A. Esfandiari Moghadam 4
1 PhD Student, Library and Information Science Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 PhD Student, Library and Information Science Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Graduate student of Library and Information Science; University of Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Library and Information Science Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Purpose- Websites of Library and Information Science (LIS) schools verified by ASA are openings to the virtual world in which invaluable information about faculty members, students, and experts of library and information science is presented. With regard to the significance of the websites of such schools, the present study attempts to evaluate their visibility, Web Impact Factor, and collaboration rate.
Design/methodology/approach- The method used in this study is link analysis, a webometrics method. In this process, the in-links, self-links, and co-links of the websites under study were computed and then their Web Impact Factor was calculated. Afterwards, cluster analysis and multi-variate scaling were applied to evaluate the collaboration rate of the websites. The statistical universe of the study includes 29 websites, and the Yahoo search engine was used to analyze the links.
Findings- The results indicated that the Michigan University website (with 141,000 in-links), Florida State University website (116,000), and Drexel University website (71,600) were the most visited websites. The Dominican University website (86), University of Missouri-Columbia website (73.4) and University of North Carolina Central website (26.9) were also shown to have the highest Revised Web Impact Factor. Co-link analysis results revealed that the websites under study had collaborated in six clusters from the standpoint of both cluster analysis and multivariate scaling.
Conclusion: Website managers and designers need to improve their websites with regard to the results of studies like this one. The success of a website relies on factors such as content, size, language, and history. Therefore, studies conducted on this subject need to consider all of these factors together.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LIS schools
  • ALA
  • Website
  • webometrics
  • web impact factor
  • visibility