تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع‌رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

چکیده

هدف: پژوهش حاضر درصدد بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع­رسانی و تأثیر محیط­ دانشگاهی بر سطح سواد اطلاعاتی آنان است.
جامعه آماری: شامل 20 دانشجوی کتابداری و اطلاع­رسانی جدیدالورود شاغل به تحصیل در دانشگاه دولتی زابل در سال تحصیلی 1387– 1388 و 20 فارغ­التحصیل مقطع کاردانی کتابداری و اطلاع­رسانی از دانشگاه زابل در سال تحصیلی 1387– 1388 است.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش به روش پیمایشی تداومی انجام شد. داده­های مورد نیاز بر اساس پرسشنامه استاندارد طراحی شده مبتنی بر استاندارد قابلیت­های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی، تدوین اِی.سی.آر.ال.، توسط داورپناه و سیامک، گردآوری شد.
یافته­ها: یافته های پژوهش نشان داد که سواد اطلاعاتی دانشجویان جدیدالورود و فارغ­التحصیلان کمتر از حد متوسط است، بین مهارت­های سواد اطلاعاتی واقعی و پایه­ دانشجویان جدیدالورود و فارغ­التحصیلان کاردانی تفاوت وجود دارد و مهارت سواد اطلاعاتی فارغ­التحصیلان کاردانی بیش از دانشجویان جدیدالورود است.
 نتیجه گیری:  فضای آموزشی دانشگاه، اعم از رسمی و غیررسمی، بر افزایش سواد اطلاعاتی دانشجویان مؤثر است و با استناد به نتایج تحقیقات قبلی و نتیجه این تحقیق، مشخص شد که فضای آموزشی دانشگاه، اعم از رسمی و غیررسمی، در هر سال، 3 نمره سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان را افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Academic Life on Information Literacy of LIS Undergraduate Students

نویسنده [English]

  • M. Siamak
Faculty Member of ISC
چکیده [English]

Purpose- The present survey attempts to evaluate the literacy level of undergraduate students of library and information science and the influence of academic educational programs on their literacy level.
Design/methodology/approach- The study was conducted as a longitudinal survey. Participants encompasses 20 first year and 20 undergraduate students of library and information science at Zabol University in the academic year 2007-2008. Survey data were collected through standard questionnaires designed according to Information Literacy Competency Standards for Higher Education (ACRL) by Davarpanah and Siamak.
Findings-The results indicate that the literacy level of the first year and undergraduate students was below average. The level of basic and factual information literacy competency also differed for the first year and undergraduate students with the undergraduates having a higher level.
Conclusion- Academic educational programs of the university, whether formal or informal, directly influence the literacy level of students. Considering the results of the present and past surveys, it was established that formal or informal academic educational programs of university improves the information literacy level of students by three grades per year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information literacy competency
  • freshmen
  • undergraduate students
  • Library and information science
  • information literacy assessment
  • ACRL
  • Davarpanah and Siamak’s information literacy questionnaire