مهارت‌های جست‌وجوی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز: شناسائی عوامل تاثیرگذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

2 استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر سنجش میزان آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز با مهارت­های جست­و­جوی پیوسته در پایگاه‌های اطلاعاتی و عوامل اثرگذار بر این مهارت­هاست.
روش/ رویکردپژوهش: روش پژوهش در این تحقیق، پیمایشی توصیفی و تحلیلی است. براساس منابع موجود در زمینه مهارت­­های جست­و­جو، هفت مهارت و هشت عامل تأثیر­گذار در شناخت این مهارت­ها انتخاب شد. تحقیق حاضر بر آن است تا درصد آشنایی دانشجویان با هر‌یک از این مهارت­ها، تأثیر عوامل اثرگذار بر این مهارت­ها، و تفاوت مهارت­ها در دانشجویان سال اول و آخر را مورد بررسی قرار دهد. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده به ‌کمک آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد و نرم­افزار به‌کارگرفته شده نرم‌افزار علوم اجتماعی بوده است.
یافته­ها: نتایج تحقیق نشان داد که از لحاظ آشنایی با مهارت­های جست­و­جو، میان دانشجویان سال اول و آخر، تفاوت معنی­داری وجود نداشته و میزان آشنایی دانشجویان با این مهارت­ها پایین­تر از حد متوسط بود. درکل، بین برخی عوامل اثرگذار با میزان آشنایی با مهارت­های جست­و­جو تفاوت معنی­داری مشاهده شد.
نتیجه­گیری: در کل، میزان آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با مهارت­های جست­وجوی رضایت­بخش نبود و به‌منظور بهبود آن پیشنهاداتی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Online Search Skills of Undergraduate Students of Shiraz University: Identification of Influential Factors

نویسندگان [English]

  • S. Arsan 1
  • A. Jowkar 2
1 M.A. in Library and Information Science; Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Professor of Library and Information Science; Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this research is to evaluate the extent to which undergraduate students at Shiraz University are familiar with online searching in databases and the factors influencing this skill.
Methodology/ Approach: This research was carried out using the descriptive survey method. Based on existing resources in the field of search skills, seven skills and eight factors influencing the identification of these skills were chosen. This research aims to study the familiarity of students with each of these skills, the factors affecting these skills, and the differences between the skills of first and last semester students.
Findings: The research findings show that students' familiarity with search skills is below average. Findings also indicate that there is no meaningful difference between first and last semester students in terms of their search skills. Generally, there are some statistically significant differences between some influential factors and search skills.
Conclusion: Overall, the acquaintance of undergraduate students with search skills was not satisfying and some suggestions are provided for improvements in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • online search
  • Information retrieval
  • Shiraz University
  • Information literacy
  • undergraduate level