مقایسه عناصر اطلاعاتی در پیشینه‌های فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) و فهرستنویسی بعد از انتشار (فاپا) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: شباهت و تفاوت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2 استادیار علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف: پ‍ژوهش حاضر  به مطالعه تطبیقی میزان همگونی عناصر اطلاعاتی شامل سرشناسه، عنوان، وضعیت نشر، مشخصات ظاهری، موضوع، رده­بندی و شناسه افزوده در ده حوزه دانش بشری درپیشینه­های  فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) و فهرستنویسی بعد از انتشار (فاپا) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناخت میزان ناهمگونی در هریک از عناصراطلاعاتی مذکور و علل وجود آنها و سعی در ارائه راهکارهایی برای  ایجاد همگونی بیشتر پرداخته است.
روش/ رویکر پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتواست و برای گردآوری داده­ها از سیاهه وارسی استفاده شده است .
یافته­ها: عناصر اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت و نتایجی به این شرح به­دست آمد: در ده حوزه دانش بشری بیشترین همگونی در عنصر اطلاعاتی سرشناسه با ۹/۹۸ درصد به حوزه تاریخ و جغرافیا تعلق دارد و بیشترین همگونی در عنصر اطلاعاتی عنوان با ۸۶/۷ درصد مربوط به حوزه تاریخ و جغرافیاست. بیشترین همگونی در عنصر اطلاعاتی وضعیت نشر با ۶۳/۱ درصد مربوط به حوزه علوم عملی و در مشخصات ظاهری با ۳۴/۵ درصد مربوط به حوزه دین است و در عنصر اطلاعاتی موضوع بیشترین همگونی با ۹۷/۳ درصد مربوط به حوزه علوم اجتماعی است . در عنصر اطلاعاتی رده­بندی بیشترین همگونی به حوزه علوم عملی با ۹۳/۴ درصد همگونی و در شناسه افزوده بیشترین همگونی با ۹۵/۶ درصد به حوزه فلسفه تعلق دارد. همچنین به طور میانگین همگونی در عنصر اطلاعاتی سرشناسه ۹۶/۲ درصد، در عنوان 79 درصد، در وضعیت نشر 53 درصد، در مشخصات ظاهری ۲۷/۲ درصد، در موضوع ۹۲/۸ درصد، در رده­بندی ۸۵/۳ درصد و در شناسه افزوده ۹۱/۳ درصد است.
نتیجه­گیری: بیشترین همگونی مربوط به عنصر اطلاعاتی سرشناسه و سپس به­ترتیب موضوع، شناسه افزوده، رده­بندی، عنوان، وضعیت نشر و مشخصات ظاهری است و کمترین همگونی مربوط به عنصر اطلاعاتی مشخصات ظاهری می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Informational Elements in the Records of Cataloguing-in-Publication and Cataloguing-After-Publication in the National Library and Archives of I. R. Iran: Similarities and Differences

نویسندگان [English]

  • M. Rabiee 1
  • F. Babalhavaeji 2
1 M.A. in Library and Information Science; Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science; Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This research is a comparative study of the consistency of informational elements, including: main entry, title, imprint (publication area), collation (physical description area), subject, classification, and added entry in cataloging-in-publication and cataloging-after-publication in the National Library of Iran. It aims to identify the inconsistency of each of the mentioned informational elements and the reasons for such inconsistency and to propose solutions for creating greater consistency.
Methodology: Content analysis was used in this research and the research data was collected through a checklist.
Findings: The research findings are as follows: 1. Among the ten main classes of human knowledge (according to Dewey Decimal Classification), the highest percentage of consistency of the "main entry" element is 98.9 percent which is found in the fields of history and geography 2. The highest consistency of the "title" element is 86.7 percent which again is in history and geography. 3. In the "publication area" element, the highest consistency (63.1 percent) is in the field of technology. 4. The highest consistency rate for the "collation" element (34.5 percent) is in the field of ethics. 5. The highest consistency for the "subject" element is 97.3 percent (in social sciences). 6. The highest consistency of the "classification" element is 93.4 percent and is found in the field of technological science. 7. The highest consistency for the "added entry" elements is 95.6 percent (in philosophy). 8. On average, the mean consistency is 96.2 percent for "main entry", 79 percent for "title", 53 percent for "publication area", 27.2 percent for "collation", 92.8 percent for "subject", 85.3 percent for "classification", and 91.3 percent for "added entry".
Conclusion: The highest consistency belongs to the "main entry" element and then subject, added entry, classification, publication area, and collation elements (highest to lowest rate of consistency respectively).

کلیدواژه‌ها [English]

  • cataloging in publication(CIP)
  • cataloging after publication
  • Consistency
  • National library of Iran