کتابخانه‌های اجتماعی: نسل جدید کتابخانه‌ها در تعامل و تقارن با جنبش 0/2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و سرپرست کتابخانه مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: دراین مقاله، برخی از مفاهیمی که زمینه ظهور نسل جدید وب را فراهم کرده‌اند و چگونگی تأثیر آن بر کتابخانه‌ها و حرفه کتابداری مورد بحث قرار گرفته و در ادامه به کتابخانه 0/2، به‌عنوان کتابخانه‌ای اجتماعی و مشارکتی، و کتابدار 0/2 پرداخته خواهد شد.
روش/رویکرد پژوهش: روش به‌کار رفته در این مقاله، روش کتابخانه‏ای است و اطلاعات آن از مطالعه منابع و جست‌وجوی مقالات در سایت‌ها و پایگاه‏های اطلاعاتی مربوط به موضوع فراهم گردیده است.
یافته‌ها: وب0/2  و کتابخانه‌ها، زوج‌های مناسبی جهت برقراری پیوند  با یکدیگر می‌باشند و بسیاری از کتابداران ‌این مسئله را درک کرده‌اند. شاید همزمانی زیادی بین کتابداری و وب0/2 وجود داشته باشد، اما با دیدی کلی‌تر در‌می‌یابیم که کتابخانه 0/2 تغییراتی بنیادین در ‌این حرفه به‌وجود آورده است. کتابخانه 0/2 ، مؤید ‌این مطلب است که انسان‌ها به عنوان یک فرد به جست‌وجو و استفاده از اطلاعات نمی‌پردازند، بلکه نظیر اجتماعات عمل می‌کنند.
نتیجه‌گیری: از آنجا‌که وابستگی ما به فناوری و اینترنت روز به روز بیشتر می‌شود، کتابخانه 0/2 صرفاً روشی است که به‌وسیله آن می‌توان به جذابیت کتابخانه‌ها برای جامعه تداوم بخشید. وب0/2 و کتابخانه‌ها، زوج‌های مناسبی جهت برقراری پیوند  با یکدیگر می‌باشند و بسیاری از کتابداران ‌این مسئله را درک کرده‌اند. شاید بین کتابداری و وب0/2 همزمانی زیادی وجود داشته باشد، اما با دیدی کلی‌تر در می‌یابیم که کتابخانه 0/2 تغییراتی بنیادین در ‌این حرفه به‌وجود آورده است. کتابخانه 0/2 مؤید ‌این مطلب است که انسان‌ها فقط به‌عنوان یک فرد به جست‌وجو و استفاده از اطلاعات نمی‌پردازند، بلکه نظیر اجتماعات عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Libraries: The New Generation of Libraries in Interacting with and Paralleling the Web 2.0 Movement

نویسندگان [English]

  • A. Sadat Moosavi 1
  • O. Tajeddini 2
1 M.A. in Library and Information Science; Library manager at the Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. student in Library and Information Science; Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: In the present paper some of the concepts that gave rise to the new generation of the web, and their impact on libraries and librarianship are discussed. Furthermore, concepts such as Library 2.0, as a social and participative library, as well as librarian 2.0 are also discussed.
Methodology: the library method was used in this research and the required information was collected through the study of resources and by searching for articles on websites and in databases of relevant literature.
Findings: As many librarians have come to understand, Web 2.0 and libraries are a matching pair. Generally, Library 2.0 has brought about fundamental shifts in librarianship. Library 2.0 corroborates the notion that human beings do not search and use information as individuals, but rather as communities.
Conclusion: Since we grow increasingly dependent on technology and the Internet, Library 2.0 is simply an approach by which libraries can be kept attractive for society. Looking back and comparing early libraries with today's libraries we can see that there have been many changes. While being gradual, all of these changes have resulted from confrontations with variant expectations and needs and from a corresponding prevention of failing to meet them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social libraries
  • Web 2.0
  • Library 2.0
  • Web 2.0 technologies
  • interactive web