سازمان‌های پیشرو در تولید علم، در ایران، در سال 2008

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه زابل

چکیده

هدف: در مقاله حاضر، به بررسی وضعیت تولیدات علمی سازمان‌های سهیم و پیشرو در تولید علم در کشور، در سال 2008، در پایگاه دبلیو.اً.اس. پرداخته شده است.
روش پژوهش: جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از روش کتابسنجی استفاده شده ‌است. بر این اساس، اطلاعات چهار سازمان پیشرو در تولید علم در کشور، براساس تعداد نام‌های متفاوت نمایه شده در پایگاه دبلیو.اً.اس. بازیابی، و براساس شاخص‌های علم‌سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: تولیدات علمی سال 2008، در مقایسه با سال 2007، از رشدی معادل 75/49 درصد برخوردار بوده ‌است. دانشگاه تهران، در سال 2008، بیش از 12 درصد تولیدات علمی کشور را از آن خود کرده ‌است. پس از آن، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی، و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند. از نظر نام‌های سازمانی متفاوت نمایه شده،‌ تنها دانشگاه تهران تولیدات علمی خود را با یک نام واحد در پایگاه دبلیو.اً.اس.  نمایه کرده است. در بین واحدهای مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، با انجام عمل مستندسازی، در مجموع دارای 24 عنوان تولید علمی بوده‌است که از این حیث با دانشگاه صنعتی شیراز- تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- و بیمارستان امام خمینی- از واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- برابری می‌کند. دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، و مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین میزان همکاری را در تولیدات علمی خود با نویسندگان دانشگاه تهران داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: بالا بودن میزان تولیدات علمی سازمان‌ها نقش مهمی در مشارکت علمی آن سازمان‌ها با یکدیگر خواهد داشت. دانشگاه‌ها هنوز از نام سازمانی واحدی در ارائه تولیدات علمی خود در پایگاه‌های استنادی بین‌المللی استفاده نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leading Science Producing Institutions in Iran (2008)

نویسنده [English]

  • E. Vaziri
Instructor, Library and Information Science; University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Objective: This paper aims to investigate the status of scientific publications of leading Iranian institutions (in terms of scientific publications) in the Web of Science (WOS) database in 2008.
Methodology: The data required for this study was collected through bibliometric methods. On this basis, information about the four leading science producing institutions in Iran was retrieved and analyzed based on scientometric indicators and with regard to authority control of the variant names of Institutions in WOS.
Findings: In 2008 the amount of Iran's scientific publications grew by 49.75% in comparison with 2007. Having produced more than 12% of the scientific publications of Iran in 2008, the University of Tehran (UT) ranked first among Iranian institutions. After UT, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Islamic Azad University (IAU) and Tarbiat Modares University (TMU) ranked second, third, and fourth respectively. In terms of the different indexed affiliation names, only UT authors have indexed their scientific publications in WOS under a unique name. Among branches of the Islamic Azad University, the Arak Branch, after appropriate authority control, collectively has 24 scientific publications. TUMS, TMU and IAU have the highest amount of collaboration with UT authors in their scientific publications.
Conclusion: The large number of scientific publications of organizations has an important role in scientific collaboration among them. Iranian universities still don’t use a unique affiliation name for the International Citation Databases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific publications
  • scientific production
  • Scientometrics
  • Authority Control
  • the University of Tehran
  • Tehran University of Medical Sciences
  • Islamic Azad University
  • Tarbiat Modares University
  • 2008