تأثیرحالات خُلقی کتابداران مرجع و امانت بر میزان رضایت در کتابخانه‌های دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ مدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران

2 استادیار دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر حالات روحی کتابداران دانشگاهی میز مرجع و امانت  بر میزان رضایت مراجعان از خدمات آنهاست.
روش/ رویکرد پژوهش: روش انجام این پژوهش پیمایشی است. جهت بررسی تأثیر عوامل روحی کتابداران، از پرسشنامه شخصیت‌سنج چند‌وجهی مینه‌سوتا استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 40 نفر از کتابداران بخش مرجع و بخش امانت کتابخانه‌های مرکزی10 دانشگاه دولتی شهر تهران تشکیل می‌دهند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از شیوه‌های آمار توصیفی (میانگین، واریانس، درصد، انحراف‌معیار) و آمار استنباطی (همبستگی) استفاده شده است.
یافته¬ها: این پژوهش به این نتیجه رسیده است که از بین تمام مقیاس‌های MMPI ، دو مقیاس افسردگی و پسیکاستنی (اضطراب)، رابطه معناداری با متغیر میزان رضایت مراجعان از چگونگی ارائه خدمات و کیفیت کار کتابداران دارد، که این رابطه معکوس است؛ بدین‌معنی که هر چه مقیاس‌های افسردگی و اضطراب در کتابداران افزایش می‌یابد، میزان رضایت مراجعان کاهش می‌یابد و بالعکس.
نتیجه‌گیری: کتابدارانی که بیشتر ساعات کاری خود را در ارتباط با مراجعان مختلف می‌گذرانند، به حالات روحی خود توجه ویژه‌ای داشته باشند. در این میان مدیران کتابخانه‌ها تأثیر بسیار زیادی می‌توانند در ایجاد و حفظ شادابی و نشاط در کارمندان خود داشته باشند. مدیران با فراهم آوردن شرایط مناسب کاری می­توانند شرایط روحی مناسبی را برای کارمندان خود در کتابخانه ایجاد نمایند که این امر در بلندمدت باعث افزایش میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابداران خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Psychological States of Reference and Circulation Librarians on the Satisfaction of Users in University Libraries

نویسندگان [English]

  • F. Farhoodi 1
  • M. Bagheri 2
1 M.A. in Library and Information Science; Instructor at Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science; Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this paper is to study how the psychological states of reference and circulation librarians in university libraries affect the satisfaction of users.
Methodology/ Approach: The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) test was used to survey the effect of the librarian's psychological states. The research population consists of 40 reference and circulation librarians working in central libraries of ten governmental universities in Tehran. In order to analyze the research data, both descriptive and inferential statistical methods were used.
Findings: Results of this research show that among all MMPI scales, there is a statistically significant correlation between "Psychasthenia" and "Depression" with the satisfaction of library users. This correlation is negative meaning that the more the psychasthenia and depression scales increase, the less the users are satisfied and vice versa.
Conclusion: Librarians who spend most of their work time communicating with different library users must attach considerable attention to their psychological states. Library managers may have a significant role in bringing vitality and joy to their staff and in helping them to maintain it. By providing a proper work environment, managers can help their staff to keep in good psychological conditions and this will lead to higher satisfaction of library users in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological states
  • users’ satisfaction
  • University libraries
  • quality of services