سنجش عناصر پورتال‌های دانش در پورتال‌های دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، کارشناس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: پژوهش حاضر عناصر درگاه‌های دانش، در درگاه‌های دانشگاهی خارجی را ارزیابی و برای طراحی درگاه‌های دانشگاهیِ دانش‌مدار الگویی ارائه کرده است.
روش/ رویکرد پژوهش: با استفاده از سیاهه ارزیابی محقق‌ساخته (شامل 33 عنصر درگاه دانش)، 19 درگاه بررسی شده است.
یافته‌ها: از 19 درگاه دانشگاهی مورد مطالعه، درگاه دانشگاه ادینبورگ دارای 21 عنصر؛ آتاباسکا و بوفالو دارای 20 عنصر؛ لازال، راتگرز، و تکنولوژی ویرجینیا دارای 18 عنصر؛ و درگاه کالج شریدان دارای 17 عنصر ‌است. دیگر درگاه‌های دانشگاهی، کمتر از نیمی از عناصر سیاهه ارزیابی را داشتند.
نتیجه‌گیری: بیشتر درگاه‌های دانشگاهی بررسی شده، از عناصر درگاه‌های دانش کمترین استفاده را کرده‌اند و در طراحی خود از عناصری که باعث اشتراک دانش و انتقال آن می‌شود، کم‌ بهره برده‌اند. لازم است ضمن بازنگری درگاه‌های طراحی شده، به این بُعد از قابلیت‌های درگاه‌های دانشگاهی توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Elements of Knowledge Portals in University Portals

نویسندگان [English]

  • S. Rezaei Sharifabadi 1
  • F. Zakeri Fard 2
1 Associate Professor of Library and Information Science; Alzahra University, Iran
2 M.A. in Library and Information Science; Librarian at the Central library of the Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research studies the elements of knowledge portals in non-Iranian university portals and presents a model for designing knowledge-based university portals.
Design/Methodology/Approach: A researcher-made checklist (including 33 knowledge portal elements) was used to study 19 university portals.
Findings: among the studied portals, the portals of the following universities had the highest number of elements: the University of Edinburgh (21 elements); Athabasca University and the University at Buffalo (20 elements); Laval, Rutgers, and Virginia Tech universities (18 elements) and the Sheridan College (17 elements). Other university portals had less than half of the checklist elements.
Conclusion: Most of the studied university portals had made the least use of the elements of knowledge portals and had obtained little benefit from the elements that lead to knowledge-sharing and transfer in their design. Therefore the portals must be reevaluated as designed and more attention should be attached to this aspect of the capabilities of university portals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • university portal
  • knowledge portal
  • knowledge management