دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد تأثیر اینترنت بر تسهیل یادگیری‌شان در دروس عملی چه می گویند؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان مرکزی

2 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان

چکیده

هدف: بررسی نگرش دانشجویان مقطع کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در باره تأثیر اینترنت بر تسهیل یادگیری در دروس عملی.
روش گردآوری و تحلیل داده‌ها: ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه (27 سؤال) است که بین 56 دانشجو توزیع شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون کای اسکوئر) انجام شده ‌است. برای مشخص کردن معنی‌داری تأثیر اینترنت در تسهیل یادگیری و فهم بهتر هر یک از دروس عملی مورد توجه در پژوهش (مرجع‌شناسی، سازماندهی منابع، کارآموزی و مجموعه‌سازی) از آزمون مجذور خی استفاده شده است.
یافته‌ها: پرکاربردترین ابزارهای اینترنتی در رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان مورد بررسی، موتورهای جست‌وجو با 4/21 درصد و کتابخانه‌های دیجیتال و پایگاه‌های اطلاعاتی هر کدام با 9/17 بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: از دیدگاه دانشجویان مورد آزمون، تأثیرگذارترین ویژگی‌های اینترنت در فرایند یادگیری به‌ترتیب رتبه‌بندی، رفع نیازهای اطلاعاتی، افزایش روزآمدی، افزایش سرعت، افزایش دانش حرفه‌ای و صرفه‌جویی در زمان بوده ‌است. یافته‌ها نشان داد استفاده از اینترنت در تسهیل یادگیری و فهم بهتر هر یک از دروس عملی فوق تأثیر به‌سزا داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What do Library and Information Science M.A. Students in the Arak Islamic Azad University Say about the Effect of the Internet on Facilitating their Learning in Practical Courses?

نویسندگان [English]

  • R. Tajabadi 1
  • A. Esfandiari Moghaddam 2
1 M.A. in Library and Information Science
2 Assistant Professor of Library and Information Science; Islamic Azad University, Hamedan Branch, Iran
چکیده [English]

xPurpose: This paper aims to study the viewpoint of Library and Information Science (LIS) MA students in Arak Islamic Azad University about the effect that the internet has on facilitating their learning in practical courses.
Design/Methodology/Approach: The required data was collected through a questionnaire (with 27 questions) distributed among 56 students. The data collected were analyzed by descriptive and inferential statistical methods. To show that the effect of the internet on learning and understanding practical courses is statistically significant, the Chi-square test was used.
Findings: The internet tools that students most frequently used to meet their information needs were search engines (21.4 percent) and digital libraries and databases (17.9 percent). From the viewpoint of students, the most effective features of the internet in the learning process were rating, satisfying information needs, helping students to be up-to-date, increasing speed, increasing professional knowledge and saving time. The findings also showed that using the internet has had a considerable effect on facilitating the learning and understanding of practical courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • eLearning
  • Library and information science
  • practical courses
  • Students
  • Arak Islamic Azad University