بررسی نیاز‌های اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان‌های شهرستان اندیمشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

هدف: این پژوهش بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع­یابی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان­های شهر اندیمشک می­باشد.
روش/رویکردپژوهش: نوع تحقیق توصیفی و روش آن پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه  می­باشد. جامعه مورد تحقیق شامل 531 نفراز دبیران دبیرستان­های دولتی  آموزش و پرورش شهر اندیمشک در سال تحصیلی 1387- 1388 بوده است. ازتعداد 531 نفر برطبق جدول کرجسی ومورگان240 نفر به­صورت  نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها با کمک نرم­افزار آماری اس.پی.اس.اس. صورت گرفت.
یافته­ها: یافته­ها نشان داد که بیشترین هدف و انگیزه دبیران از جست­وجوی اطلاعات  بالا بردن معلومات عمومی می­باشد. مهم­ترین منبع رسمی کسب اطلاعات  دبیران، کتاب می­باشد. اکثریت قریب­به­اتفاق دبیران کتاب­های درسی را جوابگوی نیازهای اطلاعاتی خود نمی­دانند. دبیران منابع چاپی را جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود برمنابع غیرچاپی ترجیح می­دهند. مهم­ترین مشکل در جریان اطلاع­یابی دبیران، کمبود وقت  می­باشد. دبیران نقش اینترنت را در تأمین نیازهای اطلاعاتی خود مؤثر می­دانند و مهم­ترین دلیل عدم استفاده از اینترنت را، نداشتن وقت کافی عنوان کرده­اند. از نظر دبیران مهم­ترین کمبود در کتابخانه محل کار، غنی نبودن منابع کتابخانه بوده است. مهم­ترین اولویت دبیران جهت استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف، بالا بردن اطلاعات تخصصی می­باشد.  
 نتیجه­گیری: با آنکه اینترنت به­عنوان مهم­ترین منبع الکترونیکی برای رفع نیازهای اطلاعاتی دبیران  ذکر شده است، اما ضعف مراکز در ایجاد مراکز اینترنتی به­عنوان نکته ضعف مهمی در این مراکز تلقی می­شود. در این زمینه استفاده از اینترنت در کتابخانه­ها و وجود سیستم کامپیوتری جهت استفاده دبیران توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Information Needs and Information Seeking Behaviors of High School Teachers of Andimeshk (2008-2009 Academic Year)

نویسندگان [English]

  • A. Moarefzade 1
  • I. Sadeghinasab 2
1 Assistant Professor of Library and Information Science; Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran
2 M.A. in Library and Information Science; Islamic Azad University, Science and Research Branch of Khuzestan, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research studied the information needs as well as the information seeking behaviors of teachers in Andimeshk high schools.
Design/Methodology/Approach: The data required for this descriptive/survey research were collected through a questionnaire. The research population included 531 high school teachers of Andimeshk in the 2008-2009 academic year. Among the 531 teachers, 240 were randomly selected based on the Krejcie and Morgan table. The collected data was analyzed using the SPSS statistical software.
Findings: The research findings indicated that the major goal and motivation of the teachers in searching for information was improving their general knowledge. The teachers' most important official resource for obtaining information was books. An absolute majority of the high school teachers believed that the textbooks did not satisfy their information needs. The teachers studied preferred print resources to non-print resources. The teachers' most important problem in information seeking was their time limits. The teachers believed that the internet has an effective role in meeting their information needs; however, lack of adequate time was their main reason for not using the internet. According to the teachers, the most important shortage in the school libraries was that they were not rich in terms of their resources. The highest priority of teachers for using various information resources was improving their specialized knowledge.
Conclusion: Despite the fact that the Internet is the best electronic information resource for teachers, lack of internet facilities in some schools prevents teachers from accessing this valuable resource.