ارتباط تصویری و پردازش دیداری اطلاعات: آشنایی با مبانی نظری حوزه مصورسازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان