نگاشت (Mapping) تولیدات علمی حوزه علوم کتابداری واطلاع‌رسانی کشورهای جهان اسلام در پایگاه web of science در سال‌های 1994 - 2009

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

2 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی مدارک حوزه علوم کتابداری و اطلاع­رسانی تولید شده توسط کشورهای جهان اسلام عضو اٌ.آی.سی. در محدوده زمانی 1994-2009 بود.
روش/رویکرد پژوهش: با استفاده از روش تحلیل استنادی، نویسندگان و نشریات برتر این حوزه مشخص شدند و نقشه تاریخ نگاشتی حوزه علمی کشورهای جهان اسلام ترسیم گردید.
یافته­ها: محاسبه مقدار متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات کشورهای جهان اسلام برای این سال­ها عدد 78/13درصد را نشان داد. علاوه بر آن، رشد سالانه انتشارات هر کشور بر اساس رگرسیون نمایی نیز محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بر اساس میزان R2 مربوط به رشد سالانه تولیدات علمی کشورها، میزان رشد کشورهای ایران، بنگلادش، ترکیه، امارات، پاکستان، و مصر طی 16 سال مورد بررسی معنی­دار است (P</05). نتایج نشان داد که سه کشور ایران (33 درصد)، بنگلادش (28 درصد)، و سپس ترکیه (17 درصد) بیشترین نرخ رشد را طی 16 سال مورد بررسی داشته‌اند. در ادامه، خوشه­های شکل‌گرفته در نقشه تاریخ نگاشتی، بر‌اساس ال.سی.اس. و جی.سی.اس. ، همراه با برترین­های این حوزه علمی به‌تصویر کشیده شده است.
نتیجه­گیری: براساس نتایج به‌دست آمده، رشد تولیدات علمی کشورهای جهان اسلام، در پایگاه وب‌آو‌ساینس، با توجه به رشد انفجارگونه اطلاعات، مطلوب به‌نظر نمی­رسد و جا دارد که مسئولان کشورها تلاشی جدی در زمینه تولیدات علمی و نمایه کردن آنها در پایگاه­های معتبر بین­المللی به‌عمل آورند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping the Scientific Outputs in the Field of Library and Information Science among Islamic Countries in the Web of Science Database from 1994 to 2009

نویسندگان [English]

  • Z. Behzadi 1
  • A. Jowkar 2
1 M.A. in Library and Information Science; Regional Information Center for Science and Technology, Shiraz, I.R. Iran
2 Assistant Professor; of Library and Information Science, Shiraz University, Shiraz, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research was to study the documents produced in the field of Library and Information Science (LIS) by Islamic Countries which are members of the Organization of the Islamic Conference, during 1994-2009.
Design/ Methodology/Approach: By applying the method of citation analysis, the best authors and publications in the field of LIS were identified and a historiographic map of the scientific outputs of Islamic countries was depicted.
Findings: The average annual growth rate of publications in Islamic countries during the years studied is calculated to be 13.78%. Furthermore, the annual growth of publications in each Islamic country is calculated using the exponential regression method; results show that according to R2 which shows the annual growth rate of the countries’ scientific outputs, the growth of Iran, Bangladesh, Turkey, UAE, Pakistan and Egypt is statistically significant during the 16 years studied (p<0.05). During this 16-year period, the highest rates of growth compared with other countries belong to Iran (33%), Bangladesh (28%) and Turkey (17%). The clusters formed on the historiographic map, which are on the basis of “LCS” and “GCS”, are depicted along with the best publications in this field.
Conclusion: With respect to the explosive growth of information, the growth of scientific outputs of the Islamic countries in the Web of Science database does not seem to be all it could be. Authorities of these countries are required to make a serious attempt in producing scientific publications and indexing them in valid international databases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific mapping
  • Library and information science
  • Islamic countries
  • scientific outputs