استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ارتباطات و اطلاعات، استادیار دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و کارشناس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان

3 کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی و کارشناس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف اصلی این مقاله، سنجش میزان رعایت استانداردهای طراحی ساختمان کتابخانه، با الگو­برداری از دیدگاه انجمن کتابداران امریکا، در طراحی ساختمان کتابخانه­های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری تحقیق، شامل شش ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاهی در شهر اصفهان است. گردآوری اطلاعات از طریق سیاهه وارسی صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی استفاده شده است.
یافته­ها: یافته‌های پژوهش نشان می­دهد از مجموع شش کتابخانه مرکزی دانشگاهی، تنها در دو کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان بیش از 50 درصد استانداردهای طراحی ساختمان کتابخانه رعایت شده است. همچنین، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه پیام نور - از نظر رعایت استانداردهای ساختمان – به­ترتیب بیشترین و کمترین درصدها را داشته­اند.
نتیجه­گیری: نتایج کلی تحقیق بیانگر میزان رعایت 44 درصدی استانداردهای ساختمان کتابخانه در طراحی ساختمان کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Standards in Central Libraries of Universities in Isfahan

نویسندگان [English]

  • M. Cheshmeh Sohrabi 1
  • M. Akbari 2
  • A. Afkhamnia 3
1 Assistant Professor; of Library and Information Science, University of Isfahan, Isfahan, I.R. Iran
2 M.A. in Library and Information Science; Central Library and Document Center, University of Isfahan, Isfahan, I.R. Iran
3 B.A. in Library and Information Science; Central Library and Document Center, University of Isfahan, Isfahan, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The objective of this research was to study the extent to which standards are observed in the designing of central library buildings at universities in Isfahan. . This is done based on the model established by the American Library Association.
Design/ Methodology/Approach: The six central library buildings of universities in Isfahan were surveyed using a checklist. Descriptive statistical indexes were employed to analyze the data collected.
Findings: In the central libraries of only two universities - Isfahan University of Technology and The University of Isfahan - more than 50% of the standards for designing library buildings were met. With regard to the extent to which library building standards are observed, Isfahan University of Technology is first level and Payame Noor University of Isfahan is at the bottom of the list.
Conclusion: On average, 44% of the design standards for library buildings are observed in designing the buildings for central libraries in Isfahan universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • designing library buildings
  • library building design standards
  • University libraries
  • central libraries of universities
  • Isfahan