واکاوی عوامل مؤثر بر انتخاب تصاویر بازیابی‌شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

هدف: واکاوی دلایل انتخاب تصاویر بازیابی‌شده از موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران و بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر قضاوت ربط تصاویر بازیابی‌شده.
روش‌شناسی: این پیمایش با 30 نفر آزمودنی (دانشجوی دوره‌های تحصیلات تکمیلی از رشته‌های مختلف دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد) انجام شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ای که علل انتخاب تصاویر توسط کاربران را در فرایند قضاوت عینی بررسی می‌کرد گردآوری شد. معیارهای قضاوت عینی برپایه تحلیل متون تخصصی استخراج شد و روایی آن از سوی چند تن از متخصصان تأیید شد.
یافته‌ها: رابطه معناداری بین ویژگی‌های فردی (تجربه و مهارت، مقطع تحصیلی، سن، و جنسیت) و دیدگاه کاربران از نظر اهمیت نسبی معیارهای عینی ربط وجود نداشت. در مرحله قضاوت عینی از میان دلایل نه‌گانه آزمودنی‌ها برای انتخاب تصویر، "برداشت کلی کاربر در مورد احتمال سودمند بودن تصویر" با 100% توافق، مهم‌ترین دلیل و از میان علل یازده‌گانه انتخاب نکردن تصویر، "عدم اطمینان کاربر نسبت به آن و منوط ‌کردن انتخاب به تصویر بعدی" با 33/33% توافق، بیشترین آراء را به‌خود اختصاص داد.
نتیجه‌گیری: افراد عمدتاً برمبنای برداشت کلی، تجربه ذهنی، و دانش خود تصاویر را انتخاب می‌کنند قضاوت ربط تصویر توسط کاربران به میزان آشنایی آنها با اجزا و عناصر وب مربوط نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Users’ Selection of Retrieved Images from Google Search Engine

نویسندگان [English]

  • N. Zarif Ghasemian 1
  • R. Fattahi 2
  • M. Nowkarizi 3
چکیده [English]

Purpose: To analyze the reasons for which users select retrieved images from Google search engine and investigate the relationship between users’ demographic variables and criteria for relevance judgment.
Methodology: Thirty (30) graduate students in school of Engineering of Ferdowsi University of Mashhad were surveyed. Data gathered using a questionnaire asking about the reasons for selecting images and users’ relevance judgment. Objective criteria were obtained from related literature and validated by a number of experts.
Results: There was no significant correlation between individual characteristics (experience and skill, educational level, age and gender) and users’ views toward the objective relevance criteria. The “user’s overall impression that an image may be useful” with 100% agreement was the main reason for image selection and the “uncertainty and going for the next image” with 33.33% was the main reason for rejecting an image.

Conclusion: Users select images based on their overall impression, mental experience and their knowledge. The relevance judgment by users is not related to their familiarity with web elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relevance Judgment
  • Google image search
  • Image retrieval
  • Image selection
  • Image rejection
آبام، زویا (1389). بررسی رفتار جستجوی مروری و معیارهای قضاوت ربط کاربران در محیط فراپیوندی وب. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه فردوسی، مشهد.
خسروی، عبدالرسول (1390). بررسی کارآمدی عبارت‌های پیشنهادی موتورهای کاوش در بسط جستجو از دیدگاه کاربران براساس اصل کمترین کوشش ونظریه بارشناختی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه فردوسی، مشهد.
رمضانی درح، عباسعلی (1384). معیارهای قضاوت ربط مدارک الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و مقایسه آن با الگوریتم‌های رتبه‌بندی‌های کاوش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، مشهد.
عباس‌پور ، جواد (1384). نمایه‌سازی تصاویر، چالش و رویکردها. کتابداری، 9 (44)، 167-177.
فتاحی، رحمت الله (1383). تحلیل عوامل مؤثر بر نسبی‌بودن ربط در نظام‌های بازیابی اطلاعات. اطلاع‌شناسی، ۲ (۱)، ۷- ۲۲.
فرهودی، فائزه؛ حریری، نجلا (1392). تأثیر ویژگی‏های شخصیتی کاربران بر قضاوت ربط. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (2)، 317-331.
کرلینجر، فرد (1376). مبانی پژوهش در علوم رفتاری (حسن پاشاشریفی و جعفر نجفی‌زند، مترجمان). تهران: نشر آوای نور.
میرزابیگی، مهدیه (1391). بررسی قضاوت ربط و معیارهای مورد استفاده دانشجویان در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی بر پایه نظریه سبک شناختی کل‌گرا و تحصیلی رایدینگ. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه فردوسی، مشهد.

Ahn, M. (2003). Exploring factors affecting users link-following decision & evaluation behavior during web browsing. PhD thesis, School of Information Studies, University of Pittsburgh.
Barry, C., & Schamber, L. (1998). User's criteria for relevance evaluation: a cross-situational comparison. Information Processing and management, 34 (3), 219-236.
Barry, C. L. (1994). User-Defined relevance criteria; an exploratory study. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 45 (3), 149-159.
Choi, Y., & Rasmussen, E. M. (2002). User's relevance criteria in image retrieval in american history. Information Processing and Management, 38 (5), 695-726.
Hartvedt, C. (2010). Using Context to Understand User Intentions in Image Retrieval. In 2nd IEEE International Conferences on Advances in Multimedia (MMEDIA), June, 13-19. (pp. 130-133). Retrieved January 31, 2013, from http://org.uib.no/caim/publications/CH_MMEDIA%20paper.pdf
Hirsh, S. G. (1999). Children's relevance criteria and information seeking on electronic resources. Journal of the American Society for Information Science, 50 (14), 1265-1283.
Kowalski, G. J., & Maybury, M. T. (2002). Information storage and retrieval systems: Theory and implementation (2th ed.). New York: Kluwer Academic Publishers.
Lee, H. J., & Neal, D., (2010). A new model for semantic photograph description combining basic levels and user-assigned descriptors. Journal of Information Science, 36 (5), 547-565.
Lu, H., OOI, B. C., & TAN, K. L. (2000). Efficient image retrieval by color contents. Applications of Databases, 819, 95-108.
Maglaughlin, K. L., & Sonenwald, D. H. (2002). User perspectives on relevance criteria: a comparison among relevant, partially relevant and not? relevant judgments. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (5), 327- 342.
Park, T. K. (1993). The nature of relevance in information retrieval: an empirical study. Library Quarterly, 63 (3), 318-351.
Passini, R. (1992). Wayfinding in architecture. New York: Van Nostrand Reinhold Company Inc.
Rieh, S. Y. (2002). Judgment of information quality and cognitive authority in the web. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (2), 145-161.
Schamber, I. (1991). User’s criteria for evaluation in a multimedia environment. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 28, 126-134.
Schamber, L., Eisenberg, M., & Nilan, M. (1990). A re-examination of relevance: Toward a dynamic, situational definition. Information Processing and Management, 26 (6), 755-776.
Shih, Y. C., Huang, P. R., Hsu, Y. C., & Chen, S. Y. (2012). A complete understanding of disorientation problems in web-based learning. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11 (3), 1-13.
Tan, G. W., & Wei, K. K. (2006). An Empirical Study of Web Browsing Behavior: Towards an Effective Website Design. Electronic Commerce Research and Applications, 5, 261-271.
Tatnall, A., Visscher, A. J., Finegan, A., & O'Mahony, C. (2009). Evolution of information
technology in educational management. New York: Springer.
Tombros, A., Ruthven, I., & Jose, J. M. (2005). How users assess web pages for information seeking. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56 (4), 2327-2344.