مصاحبه: عبور کتابخانه ملی از گذرگاه فرهنگ و توسعة فرهنگی (مصاحبه با تنی چند از خبرگان کتابخانه ملی)

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران

چکیده

هدف: سند چشم‌انداز بیست‌ساله که با رویکرد توسعه همه‌جانبه، به‌عنوان معتبرترین سند راهبردی کشور، تهیه شده بیانگر آن است که فرهنگ، به‌عنوان وجهی مستقل از سایر وجوه دیگر، در این سند اهمیتی خاص یافته به‌گونه‌ای که بیش از چهار پنجم مفاهیم به‌کاررفته فرهنگی است؛ همچنین فرهنگ در برنامه چهارم توسعه به‌عنوان برنامه‌ای با ویژگی "دانایی‌محوری" در دستیابی به اهداف توسعه دارای نقش و جایگاهی رفیع است. بدین لحاظ، طبعاً مدیریت سازمان‌های فرهنگی و تعیین چشم‌اندازها در رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی در این‌گونه سازمان‌ها نقش به‌سزایی خواهند داشت. به‌همین دلیل، در این مصاحبه سعی شد وجوه مختلف توسعه فرهنگی در کتابخانه ملی شناسایی شود.
روش/ رویکرد پژوهش: این متن، به‌نوعی پیمایش و نظرسنجی است که از طریق مصاحبه با برخی خبرگان کتابخانه ملی نظرات آنان در مورد عواملی که سبب می‌شود تا این نهاد فرهنگی در جریان توسعه فرهنگی گام بردارد جمع‌آوری شد. از آنجا که سازمان فرهنگی یونسکو، به‌عنوان معتبرترین نهاد فرهنگی، وابسته به سازمان ملل متحد، در خصوص توسعه فرهنگی هر از گاهی شاخص‌هایی را تعریف و تبیین می‌نماید که در سه گروه عمده 1) آزادی فرهنگی،2) خلاقیت فرهنگی، و 3) گفتگوی فرهنگ جای می‌گیرند؛ تلاش شد تا پرسش‌ها در چارچوب این سه محور طراحی و تنظیم شود.
یافته‌ها: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به‌عنوان نهادی فرهنگی و کتابخانه مادر نقشی پررنگ در حفظ و اشاعه میراث مستند داشته و دارد. مدیریت فرهنگ عمدتاً بر گسترش ارزش‌های مشترک و جلب تعهد اعضای جامعه نسبت به این ارزش‌ها تمرکز دارد و این ارزش‌ها با توجه به نوع رفتار مناسب مدیریتی است که مورد توجه قرار می‌گیرد. توسعه فرهنگی صرفاً به توسعه منابع فرهنگی، که منجر به توسعه اقتصادی گردد، محدود نمی‌شود بلکه تمام موارد مرتبط با شهروندی و زندگی شهری به‌نوعی با فرهنگ و برنامه‌ریزی برای آن عجین است. در این راستا، نقطه نظرات سه تن از خبرگان کتابخانه ملی در چارچوب پرسش‌های از پیش تعیین‌شده بیان شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interview

نویسنده [English]

  • A. Babashams
آرمسترانگ، مایکل (1381). مدیریت استراتژیک منابع انسانی، (محمد اعرابی و داود ایزدی، مترجمان). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

تودارو، مایکل (1382). توسعه اقتصادی در جهان سوم، (غلامرضا فرجادی، مترجم). تهران: مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.

دکونیار، خاویرپرز (1377). تنوع خلاق ما-گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه، (گروه مترجمان). تهران: مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.

صالحی امیری، سید رضا و همکاران (1389). توسعه فرهنگی. تهران: پژوهشکده تحقیقات راهبردی.

 فراهانی، فاطمه (1389). توسعه فرهنگی و رسانه ملی. تهران: دفتر گسترش تولید علم.

فراهانی، فاطمه (1379). شاخص‌های فرهنگی توسعه، فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز. تهران: نشر دال.

Davis Fred R. (1988). How companies define their mission. Long Range Planning, 22 (3), 143-147.

UNESCO (1998). Report on Education.