بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی سازمان امور مالیاتی کشور

چکیده

هدف: تعیین میزان ارتباط بین سبک‌های مدیریت تعارض و استرس‌ شغلی کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران است. 
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی تحلیلی انجام‌ شده است. جامعه آماری شامل تمامی کتابدارانی است که ‌در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران مشغول ارائه خدمات کتابداری هستند )366 نفر (و حجم نمونه برابر با 186 نفر است. 
یافته‌ها: از میان آزمودنی‌های پژوهش، 08/1 درصد دارای بیشترین میزان استرس‌شغلی و 87/83 درصد دارای کمترین میزان استرس‌شغلی بودند؛ سبک غالب مدیران دراین کتابخانه‌ها از دیدگاه کتابداران سبک تسلط است؛ بین سبک‌های مدیریت تعارض (تسلط، تشریک مساعی، مصالحه، اجتناب، و‌ مدارا) با استرس شغلی کتابداران رابطه معناداری وجود دارد. 
نتیجه‌گیری: کتابداران، منبع مهم سازمان محسوب می‌شوند و باید عواملی را که باعث کم‌شدن کارآیی آنها می‌شود کاهش داد. لذا یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند زمینه مناسبی را برای شناسایی سبک‌های مدیریت مدیران کتابخانه‌ها هنگام بروز تعارض و تعیین میزان استرس‌شغلی کتابداران فراهم‌ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict manamgement styles and workplace stress in academic libraries

نویسندگان [English]

  • F. Babalhavaeji 1
  • S. Aghajanpur 2
1 Associate Professor, LIS Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 MA, Knowledge and Information Science
چکیده [English]

Purpose: determining the relationship between conflict management styles and librarian job stress‌‌ among central libraries of Tehran public universities.
 Methodology/Approach research: survey analysis has been done in this study. The society research contains all the librarians has at the Libraries of central Tehran's public universities engaged in providing library services (the number of 366 patients) and sample size is equal to186people.
 Findings: Among subjects1/08percent had the highest rate of job stress and83/87percent had the lowest; from librarians point of view The dominant style of managers in the libraries is dominated genre; significant relationship exists between conflict management styles (mastery,cooperation,compromise,avoidance and tolerance)with job stress of librarians.
 Authenticity and Values: Librarians are considered important source of organization,and,factors which reduces their efficiency should be reduced.Therefore,the present findings can be a proper ground for identifying the management style libraries during the conflict and also to determine level of occupational stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic libraries
  • Conflict management style
  • job stress
  • Public universities
  • Tehran