جبرگرایی فناورانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 مربی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

 هدف: نظریه­ها و دیدگاه­ها درمورد تکنولوژی/فناوری و رواج روز افزون آن بررسی و دیدگاه­های اندیشمندان در مورد ابعاد مثبت، منفی، و فرا­مدرنیستی آن نقد می­شود و به سؤال­های مقدر  پاسخ داده شده است.
روش/رویکرد پژوهش: مرور متون مرتبط
یافته­ها: سه گروه اصلی شناسائی شدند: گروه اول با دید مثبت، رواج فناوری را علت­العلل پیشرفت­های اقتصادی، فرهنگی،  و اجتماعی می­دانند و ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش را در تحولات فناورانه جست­وجو می­کنند. گروه دوم با دید منفی، رسوخ فناوری را در زوایای مختلف زندگی انسان، نوعی هتک حریم خصوصی افراد تلقی کرده و آن را ابزاری برای در معرض گذاشتن خصوصی­ترین زوایای زندگی فرد قلمداد می­کنند. گروه سوم، که با دیدگاه فرامدرنیستی به فناوری و عواقب آن، از آن جهت که پیشرفت فناوری باعث زیان­رسانی به طبیعت می­شود، با آن به مقابله برخاسته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technological Determinism

نویسندگان [English]

  • M. Kazerani 1
  • A. Salahi Yekta 2
1 Ph.D. Student in Library and Information Science; Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, I.R. Iran
2 Lecturer; Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aimed to study and answer probable questions on different theories and views about technology, its increasing popularity and scholars’ views about its positive, negative and post-modernist dimensions.
Design/Methodology/Approach: The methodology applied in this study was a review of the relevant literature.
Findings: In accordance with the purpose of the study, three main groups were identified. The first group contained those who have a positive view about technology. They consider the development of technology to be the basic reason for economic, cultural and social progress. Accordingly they seek a knowledge-based economy in technological developments. Members of the second group have a negative view about technology. They consider the penetration of technology into different aspects of human life, as a kind of invasion of privacy. In this view technology is seen as a means of exposing the most private aspects of life to others. The third group has a post-modernist view on technology and its consequences i.e. they challenge technology since it causes some damage to nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • determinism
  • Technology