فراتحلیل مطالعات حوزه پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف: فراتحلیل مطالعات حوزه پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران با کمک روش‌های آماری فراتحلیل.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش به‌روش فراتحلیل انجام شده است. در مجموع، 25 پژوهش دارای ویژگی محاسبه سنجش اندازه اثر بودند. برای فراتحلیل مطالعات، ابتدا میانگین‌ها و خطای استاندارد متغیرهای موجود در مطالعات جمع‌آوری و سطح معناداری آنها با انجام آزمون اختلاف میانگین‌ها اندازه‌گیری شد. سپس براساس آزمون‌های موجود در مطالعات، اندازه اثرهای متغیرها براساس رویکرد هدجس محاسبه و برای تفسیر آنها از رویکرد کوهن استفاده شد. در مجموع، 10 متغیر (4 متغیر اصلی و 6 متغیر بیرونی) در مطالعات، بررسی شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تمامی متغیرها از لحاظ میزان تأثیر در امر پذیرش فناوری -البته با میانگین‌های متفاوت- معنادار شناخته شدند. همچنین با محاسبه اندازه اثرها مشخص شد که 4 متغیر اصلی موجود در مدل فناوری دیویس همبستگی‌های بالایی با یکدیگر دارند. همچنین قریب به اتفاق متغیرهای بیرونی نیز دارای اندازه اثرهای بالایی بودند
نتیجه‌گیری: تمامی متغیرهای مورد بررسی در امر پذیرش فناوری مؤثر هستند. با توجه به اینکه تمامی متغیرهای اصلی مدل دیویس دارای اندازه اثر بالایی بودند می‌توان مؤلفه‌های مدل دیویس را همچنان به‌عنوان مؤلفه‌های آرمانی در این زمینه دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of Information and Communication Technology (ICT) Acceptance in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Doulani 1
  • N. Hariri 2
  • F. Babalhavaeji 2
چکیده [English]

Purpose: To study Information and communication technology (ICT) acceptance in Iran using meta-analysis statistical method.
Methodology: Meta-analysis approach is employed. Population consists of all papers about ICT, 25 of which had measure of effect size. To conduct the meta-analysis, first the means and standard errors were gathered and their significance measured using the mean difference test. Then the effect size of variables measured using Hedges and interpreted using Cohen. Overall, 10 variables (4 main and 6 external) were assessed.
Results: All the variables were significant in technology acceptance, though with different means. The main 4 variables available in Davis Technology Acceptance Model had strong correlation. Similarly, most of external variables had great effect size.
Conclusion: Having high means and effect size, David Technology Acceptance Model variables are still ideal in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology acceptance
  • meta-analysis
  • Information and Communication Technology (ICT)
  • Methodology
انصاری مقدم، علیرضا (1390). مرور ساختاریافته و متاآنالیز، مفاهیم، کاربردها، و محاسبات. کرمان: فانوس.

زاهدی، شمس السادات؛ محمدی، ابوالفضل (1384). فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش‌های گذشته. فصلنامه مطالعات مدیریت 47، 51-79.

فراهانی، حجت‌اله؛ عریضی، حمیدرضا (1384). اصول پیشرفته پژوهش در علوم انسانی. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, MIS Quarterly, 13 (3), 318–340.

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshwa, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management Science, 35 (8), 982–1003.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and research. California: Addison-Wesley.

Gefen, D. (2004). What makes an ERP implementation relationship worthwhile: Linking trust mechanisms and ERP usefulness? Journal of Management Information Systems, 21 (1), 263–288.

Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Inexperience and experience with online stores: the importance of TAM and trust. IEEE Transactions on Engineering Management, 50 (3), 307–321.

Glass, G. (1986). Primary, secondary and meta-analysis of research. Educational Research, 5 (10), 3-80

King, W. R., & He, J. (2006). A meta-analysis of the technology acceptance model. Information & Management, 43 (6), 740–755.

Lean, O. K., Zailani, S., Ramayah, T., & Fernando, Y. (2009). Factors influencing intention to use e-government services among citizens in Malaysia. International Journal of Information Management, 29 (6), 458–475.

Liao, C., Palvia, P., & Lin, H.-N. (2006). The roles of habit and web site quality in e-commerce. International Journal of Information Management, 26 (6), 469–483.

Schepers, J., & Wetzels, M. (2007). Meta-analysis of the technology acceptance model: Investigating subjective norm and moderation effects. Information & Management, 44 (1), 90–103.

Sledgianowski, D., & Kulviwat, S. (2009). Using social network sites: The effects of playfulness, critical mass and trust in a hedonic context. The Journal of Computer Information Systems, 49 (4), 74–83.

Sumak, B., Hericko, M., & Pusnik, M. (2011). A meta-analysis of e-learning technology acceptance: The role of user types and e-learning technology types. Computers in Human Behavior, 27 (6), 2067–2077.

Turner, M., & Kitchenham, B. (2010). Does the technology acceptance model predict actual use? A systematic literature review. Information and Software Technology, 52 (5), 463–479.

Wu, I.-L., & Chen, J.-L. (2005). An extension of trust and TAM model with TPB in the initial adoption of on-line tax: an empirical study. International Journal of Human–Computer Studies, 62 (6), 784–808.

Wu, J., & Lederer, A. (2009). A meta-analysis of the role of environment-based voluntariness in information technology acceptance. MIS Quarterly, 33 (2), 419-432

Wu, K., Yuxiang, Z., Qinghua, T., & Xiaojie, Z. H. (2011). A meta-analysis of the impact of trust on technology acceptance model: Investigation of moderating influence of subject and context type. International Journal of Information Management, 31 (6), 572–581.

Yousafzai, S. Y., Foxall, G. R., & Pallister, J. G. (2007). Technology acceptance: a meta-analysis of the TAM: Part 2. Journal of Modelling in Management, 2 (3), 251–280.