تحلیل محتوای چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380- 1386

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف تحلیل محتوای چکیده پایان­نامه­های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات انجام گرفته است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، تحلیل محتوا، و ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی است. جامعه مورد مطالعه، چکیده­های فارسی پایان­نامه­های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات، از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1386 است که از میان پایان­نامه­های موجود، 156 عنوان به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شده است.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که بیشترین تعداد پایان­نامه­ها مربوط به سال 86 و دانشگاه علوم و تحقیقات است. از لحاظ روش­شناسی پژوهش، بیشتر پایان­نامه­ها از روش پیمایشی استفاده کرده­اند و ابزار گردآوری اطلاعات در بیشتر آنها پرسشنامه بوده است.
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش نشان داد که گرایش موضوعی غالب در چکیده پایان­نامه­های مورد بررسی، مربوط به موضوع فناوری اطلاعات و ارتباط اطلاعاتی، و ضعیف­ترین گرایش مربوط به مقوله موضوعی مدیریت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Abstracts of Theses Presented by the Library and Information Science Postgraduate Students at Islamic Azad university, Tehran North Branch and Science & Research Branch, 2001- 2007

نویسندگان [English]

  • M. Vazirpour Keshmiri 1
  • M. Sedehi 2
  • M. Saberi 3
1 Assistant Professor of Library and Information Science, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, I.R. Iran
2 M.A. in Library and Information Science, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, I.R. Iran
3 PhD Student in Library and Information Science, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aimed to conduct content analysis of the theses abstracts of library and information science (LIS) postgraduate students’ work completed at the Tehran North Branch and Science and Research Branch of the Islamic Azad University.
Design/Methodology/Approach: The research method was content analysis and the information gathering tool was a checklist. The study population contained all the Farsi abstracts of postgraduate students’ theses in LIS at Tehran North Branch and Science and Research Branch of the Islamic Azad University during a seven-year period (from the beginning of 2001 to the end of 2007), among which 156 theses were finally selected through random sampling.
Findings: The findings of this research show that most of the theses were done in 2007 at the Science and Research Branch. Most of the theses used surveys and benefited from questionnaires as their information gathering tool.
Conclusion: The results of this research show that the subjects of the theses studied are mostly in Information Technology and Information Communication and the least attractive subject of these theses is Management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • abstract
  • theses
  • Islamic Azad University Tehran North Branch
  • Islamic Azad University Science & Research Branch
  • library and information science (LIS)