گستردگی نظم و نقد در حریم کتاب و کتابت

نوع مقاله: مروری

نویسنده

سردبیر نشریه انجمن مدیریت و عضو هیأت تحریریه نشریه کیمیا


عنوان مقاله [English]

The Widespread of Verse and Reviews in the Realm of Book and Writing

نویسنده [English]

  • M. Ghane' Basiri