منابع کتابخانه‌های دانشگاههای علوم پزشکی و مقایسه آن با افزایش تعداد دانشجویان

نوع مقاله: مروری

نویسنده

کارشناس مسؤول مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و توسعه آموزش پزشکی


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Medical Science University Libraries Resources with the Number of Medical Students

نویسنده [English]

  • E. Monfared