جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت توسط دانشجویان رشته کامپیوتر ومقایسه آن با الگوی کولثاو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده

هدف: احساسات دانشجویان در فرآیند جست‌وجوی اطلاعات دراینترنت با الگوی جست‌وجوی اطلاعات کولثاو مقایسه شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: داده‌های این پیمایش از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. 100 شرکت¬کننده در تحقیق از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و شامل 100 نفر از دانشجویان رشته‌های کاردانی کامپیوتر با گرایش علمی- کاربردی نرم‌افزار و کاردانی کاربرد کامپیوتر هستند که در سال 1387 وارد دانشگاه شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار تحلیلی (آزمون مجذور کای ) انجام گرفت.
یافته‌ها: اکثر دانشجویان اغلب مراحل الگوی جست‌وجوی اطلاعات کولثاو را تجربه می‌کنند و علاقه زیادی به یادگیری اینترنت و کار با اینترنت نشان می‌دهند. میان جنسیت و انجام مراحل شش‌گانه الگوی کولثاو در دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر، رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین دانشجویان هنگام جست‌وجوی اطلاعات از اینترنت به ترتیبِ اولویت نیاز، در مراحل پنجم، سوم، و اول الگوی کولثاو به همکاری و مداخله کتابدار نیازمندند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Searching for Information in the Internet by Computer Students: A Comparison with Kuhlthau's Model

نویسنده [English]

  • S. Ghazi Dezfooli
M.A. of library and information Science, Mahshahr Islamic Azad University, Mahshahr, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to compare the feelings of students in the process of searching for information in the internet with the Kuhlthau information seeking model.
Design/Methodology/ Approach: The research data were collected through a questionnaire. The research population, selected through random sampling, included 100 students studying for an associate degree in computer software who had entered the university since 2008. Data analysis was carried out using descriptive and analytic statistics (chi-square test).
Findings: A majority of the students experience most levels of the Kuhlthau information seeking model and show great interest in learning how to use the internet. There is no significant relation between gender and performing the six levels of the Kuhlthau model. The fifth, third, and first levels of the Kuhlthau model are the levels in which students need most help from librarians when searching in the internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking
  • computer students
  • Mahshahr Islamic Azad University
  • Kuhlthau information seeking model
  • information seeking behavior