ارزیابی دوره‌های آموزش الکترونیکی علوم کتابداری و آرشیوی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

هدف: اثربخشی دوره‌های آموزش الکترونیکی علوم کتابداری و آرشیوی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از نظر آموزش­گیرندگان سنجیده شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است. ابزار پژوهش پرسشنامه­ای با 23 سؤال در مقیاس طیف لیکرت است. فرضیه پژوهش با ضریب آلفای کرونباخ  برابر با 981/0 تأیید و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم­افزار SPSS نسخه 19 و نرم­افزار Excel 2007به تناسب متغیرها استفاده شد.
یافته‌ها: بیشترین امتیاز مربوط به ارائه و بیان اهداف کلی دوره‌های الکترونیکی با بیش از 43 درصد، تسلط و احاطه علمی استادان به موضوع درس و محتوای علمی با 52/40 درصد، نحوه سازماندهی و برنامه‌ریزی دوره‌ها با بیش از 51/40 درصد، بیان مثال­های کاربردی متناسب با موضوعات مورد بحث با بیش از 50/37 درصد، با گزینه زیاد و در مقوله سازماندهی و برنامه­ریزی اجرایی دوره‌ها بود.
نتیجه‌گیری: آموزش با استفاده از فناوری الکترونیکی نقش بسزایی در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش­آموختگان داشته است و کاربران نیز به­کارگیری روش­های آموزش الکترونیکی را مثبت می­دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Library and Archival Sciences E-education Courses in the National Library and Archives of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Karami 1
  • M. Vazirpoor Keshmiri 2
1 M.A. of Library and Information Science, National Library and Archives of Iran, Tehran, I.R. Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, North-Tehran branch, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aims to study the efficiency of e-education courses of library and archival sciences in the National Library and Archives of I.R. Iran.
Design/Methodology/ Approach: The research uses descriptive-survey method. The research tool was a 23-item questionnaire with Likert scale. For data analysis, SPSS and Excel software were used according to the variables.
Findings: Most of the points are related to presenting and stating the general purposes of e-courses (more than 43 percent), mastery of professors over the course subject and scientific content (40.52 percent), organization and planning of courses (40.51 percent), providing practical examples relevant to discussion topics (more than 37.5 percent). Furthermore, users also consider e-education methods to be positive.
Conclusion: Education using electronic technologies has a prominent role in the process of teaching and learning of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-education
  • National Library and Archives of Iran
  • library and archival sciences