خـدمات اشاعه اطلاعات گزیده در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایران: مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان کتابخانه‌ها و موره‌ها و اسناد آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی

2 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

هدف: شیوه‌های ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزیده در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی مقایسه و الگویی مناسب برای انجام آن توصیه شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: ابتدا از طریق مطالعه ادبیات رشته فرآیند ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزیده مشخص و معیارهای آن استخراج شد، سپس پرسشنامه‌ای متشکل از معیارهای به‌دست آمده تهیه و اطلاعات مربوط به شیوه ارائه این خدمات در 16 کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری اس‌پی‌اس‌اس انجام شد.
یافته‌ها: اطلاع‌رسانی در 13 مرکز به‌صورت نیمه‌الکترونیکی، در2 مرکز تمام‌الکترونیکی و در 1 مرکز کاملاً سنتی اجرا می‌شود. در تمام مراکز به‌طور میانگین 8/20 درصد فرآیند به‌صورت سنتی و 49% به شیوه الکترونیکی اجرا می‌شود.
نتیجه‌گیری: نیروی انسانی متخصص به کمک ابزارهای الکترونیکی خدمات را به کاربران ارائه می‌دهد. به دلیل نظارت نیروی انسانی متخصص،  به‌نظر می‌رسد بهترین شیوه ارائه این خدمات همین شیوه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selective Dissemination of Information Services in Libraries and Information Centers of Iran: A Comparison with the Aim of Presenting an Appropriate Model

نویسندگان [English]

  • M. Zebardast 1
  • H. Shokoohian 2
1 M.A. in Library and Information Science; Organization of Libraries, Museums, and the Documentation Centre of Astan Quds Razavi, Mashhad, I.R. Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science; Payam-e Noor University of Mashhad, Mashhad, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research compares the methods for providing selective dissemination of information services in the libraries and information centers of Iran and presents an appropriate model for this purpose.
Design/Methodology/Approach: First, the process of providing selective dissemination of information services was identified through literature review and criteria for it were extracted. Then a questionnaire including the extracted criteria was prepared and information about the method of presenting these services in 16 libraries and information centers was collected. Data analysis was carried out by SPSS software.
Findings: Selective dissemination is semi-electronic in 13 centers, fully-electronic in 2 centers and completely traditional in 1 center. In all of the centers, on average 20.8 percent of the process is traditional and 49 percent is electronic.
Conclusion: Expert staffs provide services to users with the help of electronic tools. Due to the supervision of expert staff, the best method for providing services is the one existing now.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Libraries
  • Information centers
  • current awareness services
  • selective dissemination of information services