پزشکی مبتنی بر شواهد و رویکرد دانشجویان نسبت به آن (موردپژوهی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: بررسی میزان آشنایی دانشجویان سه سال آخر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با پزشکی مبتنی بر شواهد بوده است.
روش/رویکرد پژوهش: به‌روش توصیفی- تحلیلی، از طریق ابزار پرسشنامه و نمونه‌گیری، نظر تعداد 226 نفر از دانشجویان سه سال آخر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره مقوله پزشکی مبتنی بر شواهد پیمایش شده است.
یافته‌ها: بیشترین میزان آشنایی دانشجویان درباره مراحل پنجگانه پزشکی مبتنی بر شواهد، مربوط به مرحله چهارم "پیاده‌سازی شواهد در محیط بالینی" با میانگین 37/3 است و میان دو متغیر جنسیت و سطح تحصیلی با میزان آشنایی دانشجویان با پزشکی مبتنی بر شواهد رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: دانشجویان پزشکی با پزشکی مبتنی بر شواهد آشنایی اندکی دارند؛ این امر نیازمند توجه مسئولان و رؤسای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در راستای برگزاری کلاس‌های آموزشی و کارگاه‌های پزشکی مبتنی بر شواهد است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Familiarity of Medical Students of Shiraz University of Medical Sciences with the Evidence-based Medicine Procedures

نویسندگان [English]

  • S. Ebrahimi 1
  • P. Bagheri 2
  • A. Jowkar 3
1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Shiraz University
2 MA, Knowledge and Information Science, Shiraz University
3 Professor, Knowledge and Information Science, Shiraz University
چکیده [English]

Purpose: To survey the familiarity of the medical students studying in Shiraz University of Medical Sciences with the evidence-based medicine.
Methodology/Approach: This is a survey using a questionnaire for data gathering. The viewpoints of 226 medical students in their last three years of study were measured toward evidence-based medicine.
Results: The greatest rate of students' familiarity with evidence-based procedures is related to the fourth step - implementation of the evidence in clinical environments- with average rank of 3.38. There is no significant correlation between two variables of sexuality and education level with students' familiarity with evidence-based medicine.
Conclusion: Medical students have a little familiarity with evidence-based medicine; it calls for more attention by university managers to hold training classes and medical workshops on evidence-based medicine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence based medicine
  • Medical students
  • Shiraz University of Medical Science
اباذری، فاطمه (1390). ارزیابی سیستم های اطلاعاتی بیمارستان‌ها و پزشکان بر مبنای پزشکی مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌های کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان.

اسعدی شالی، عادله و باقری، معصومه (1387). امکان سنجی ارائه خدمات کتابداری بالینی در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله کتابداری، 42 (47)، 113-138.

اطهر، امید و همکاران (1391). آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد: مفهوم و مراحل. مجله­ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 12 (4)، 307-297.

امینی، میترا؛ ثاقب، محمد مهدی؛ مقدمی، محسن؛ و شایق، صدیق (1386). بررسی میزان آگاهی و استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد در بین دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 4 (1)، 30-35.

رفیعی، سیما؛ عبداله زاده، سینا؛ فجرزاده، مهسا؛ حبیب اللهی، پیمان؛ و فیاض‌بخش، احمد (1387). تأثیر دوره آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد بر توانایی نقد مقالات توسط دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 8 (1)، 149-153.

روحانی، اتوشه؛ اکبری، وحید؛ و مرادیان، کریم (1390). آگاهی و استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد در پزشکان متخصص و عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11( 7)، 701-703

زارع، وحیده. (1385). رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد در میان اعضای هیأت علمی بالینی. مجله­ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 28 (1)، 66-61.

سلطانی، اکبر؛ علامه، فرزاد؛ حسینی، مصطفی؛ فروغی، نگار و صبوری سیچانی، بابک. (1386). پزشکی مبتنی بر شواهد. اطلاع‌رسانی و کتابداری، 1 (91)، 65-63.

صادقی، معصومه؛ خانجانی، نرگس؛ و معتمدی، فاطمه. (1390). میزان آگاهی، نگرش و بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله­ی تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 7 (3)، 26-20.

فیروز، علیرضا؛ خاتمی، علیرضا. (1382). پزشکی مبتنی بر شواهد: مروری بر کلیات. فصلنامه بیماری‌های پوست، 7 (2)، 111-101.

Akl, E. A., Izuchukwu, I. S., El-Dika, S., Fritsche, L., Kunz, R., & Schünemann, H. J. (2004). Integrating an evidence-based medicine rotation into an internal medicine residency program. Academic Medicine79 (9), 897-904.

AL-Kubaisi, N. J., AL-Dahnaim, L. A., Salama, R. E.(2010). Knowledge, Attitudes and Practices of Primary Health Care Physicians towards Evidence- Based Medicine in Doha, Qatar. EMHJ, 16 (11), 1189-1197.

Awonyi, O. A. (2000). Postgraduate obstetrics and gynaecology trainees' views and understanding of evidence-based medicine. Medical Teacher22(1), 27-29.

Badenoch, D., & Heneghan, C. (2006). Evidence based medicine toolkit. Malden Massachusetts: Blackwell Publishing Professional.

Bookstaver, P. B. et al. ( 2011). An Evidence- based medicine elective course to improve student performance in advanced pharmacy practice experiences. American journal of pharmaceutical education, 75 (1), 9-16.

Devitt, N., & Murphy, J. (2004). A survey of the information management and technology training needs of doctors in an acute NHS trust in the United Kingdom. Health Information & Libraries Journal21 (3), 164-172.

Gagliardi, J. P., Stinnett, S. S., & Schardt, C. (2012). Innovation in evidence-based medicine education and assessment: an interactive class for third-and fourth-year medical students. Journal of the Medical Library Association: JMLA100 (4), 306-309.

Glasziou, P. P., Del Mar, C., & Salisbury, J. (2009). Evidence-based practice workbook. John Wiley & Sons.

Hatami S. (2003). Why evidence- based medicine? Evidence- based workshop for faculty members, unpublished paper.

Hersh W. R. (2002). Medical informatics: improving health care through information. JAMA, 288 (16), 1955-1958.

Khoja, T. A., & AL-Ansary, L. .A. (2007). Attitudes to Evidence-Based Medicine of Primary Care Physicians in Asir region ,Saudi Arabia. Eastern Mediterranean Health Journal, 13 (2), 408-419.      

Latunbosun, O. A., Edouard, L., Pierson, R. A. (1998). Physicians attitudes toward evidence based obstetrice practice: a questionnaire survey. BMJ, 316 (7128), 365-366.

Llic, D., Tepper, K., & Misso, M. (2012). Teaching evidence-base medicine literature searching skills to medical student during the clinical years: randomized control trail. BMC Medical Education, 100 (3), 190-196.

Lai, N.M., Nalliah, S. (2010). Information seeking practices of senior medical students: the impact of an evidence based medicine training programme. Education for Health, 23 (1), 151-156.

Maggio, L. A., Tannery, N. H., Chen, H. C., ten Cate, O., & O’Brien, B. (2013). Evidence-based medicine training in undergraduate medical education: a review and critique of the literature published 2006–2011. Academic Medicine88 (7), 1022-1028.

Feldstein, D. A., Mead, S., & Manwell, L. B. (2009). Feasibility of an evidence‐based medicine educational prescription. Medical education43 (11), 1105-1106.

McColl, A., Smith, H., White, P., Field, J. (1998). General Practitioners perceptions of the route to Evidence- Based Medicine: a questionnaire survey. British Medical Journal, 316 (6), 361-365.

O’Donnell, C. A. (2004). Attitudes and knowledge of primary care professionals towards evidence based practice: a postal survey. Journal of evaluation in clinical practice, 10 (2), 197-205.

Philips, P. A.(2001). EBM in practice: internal medicine. The Medical journal of Australia, 174 (8), 401-402.

Sackett, D. L., & Rosenberg, W. M. (1995). The need for evidence-based medicine. Journal of the Royal Society of Medicine88 (11), 620-624.

Shearer, B. S., Seymour, A., & Capitani, C. (2002). Bringing the best of medical librarianship to the patient team. Journal of the Medical Library Association: JMLA90 (1), 22-31.

Wilson, P., Glanville, J., & Watt, I. (2003). Access to the online evidence base in general practice: a survey of the Northern and Yorkshire Region. Health Information & Libraries Journal20 (3), 172-178.

Zarea Gavgani, V., & Vishwa Mohan V. (2008). Physicians attitude towards evidence- based medical practice and health science library services. Library and information science research electronic journal, 18 (1), 1-9.