فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

هدف: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی است. از طریق نمونه‌گیری تعداد 285 نفر از کارکنان رده‌های مختلف شغلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در فاصله سال‌های 1392-1393 انتخاب و با استفاده از دو پرسشنامه نظر آنان پیمایش شده است. برای شناخت فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون و برای شناسایی عوامل مرتبط با رضایت شغلی، مدل شاخص توصیفی شغل (JDI) استفاده شد.
یافته‌ها: مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی (درگیرشدن در کار، سازگاری، انطباق‌پذیری، و رسالت یا مأموریت) در کتابخانه ملی با عوامل پنج‌گانه رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنادار داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: برداشت‌ها و نگرش‌های حرفه‌ای افراد در پیوند با عوامل مختلف سازمانی قرار دارد. چنانچه فرهنگ سازمانی در راستای ارتقای رضایت شغلی کارکنان قرارگیرد، افراد با انگیزه و اشتیاق بیشتری به انجام وظایف شغلی می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Culture on Job Satisfaction of Employees of National Library and Archives of Iran

نویسندگان [English]

  • R. Goudarzi 1
  • H. Seyyedin 2
  • M. Haririzadeh 1
1 MA, Cultural Planning and Management, National Library and Archives of Iran
2 Associate Professor, Educational Management, Iran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Purpose: To investigate the effects of organizational culture on job satisfaction of employees of National Library and Archives of Iran (NLAI).
Research method: This is an applied research. 285 staffs in different job levels working in NLAI during the years2013 to 2014 were selected. Two questionnaires based on Denison model and Job Description Index (JDI) was used to evaluate organizational culture and job satisfaction respectively.
Results: There is a direct and significant correlation between organizational culture variables (getting involved, adaptability, consistency, and mission) and five components of job satisfaction.
Conclusion: Employees' Professional attitude is related to different aspects of organizational culture and if this culture works to promote job satisfaction of employees, they will in turn show more interest in their jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • Job satisfaction
  • Adaptability
  • Consistency
  • National Library and Archives of Iran
الوانی، سیدمهدی (1387). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.

جعفری کلیشمی، علی (1392). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه محیط‌زیست. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)، تهران.

رابینز، استیون پی. (1386). مبانی رفتار سازمانی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

شائمی برزکی، علی؛ بهرامی، سوسن؛ خاتم پور آذرخوارانی، فاطمه؛ و رادمهر، رضا (1392). رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشکده‌های علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت (ویژه‌نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت)، 10 (7)، 997-1006.

شاین، ادگار (1383). فرهنگ سازمانی. تهران: انتشارات آگاه.

مرتضوی آب الوان، راضیه؛ شعبانی، احمد؛ رجایی پور، سعید؛ و آذربخش، علی محمد (1393). بررسی فرهنگ سازمانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل دنیسون. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 25 (1)، 21-40.

ممی‌زاده، جعفر (1373). مدیر، قادر مطلق یا الگو و سمبل. تدبیر، 5، 18-19.

نیاز آذری، کیومرث (1389). فرهنگ سازمانی در هزاره سوم. تهران: نشر شیوه.

Gillespie, M. A., Denison, D. R., Haaland, S., Smerek, R., & Neale, W. S. (2008). Linking organizational culture and customer satisfaction: Results from two companies in different industries. European Journal of Work and Organizational Psychology17 (1), 112-132.

Smith, P.C., Kendall, L.M., & Hulin, C.L. (1969). The measurement of satisfaction in work and retirement. Chicago: Rand McNally.

Zavyalova, E., & Kucherov, D. (2010). Relationship between organizational culture and job satisfaction in Russian business enterprises. Human Resource Development International13 (2), 225-235.