تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان (نمونه‌پژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار گروه آموزشی پژوهش هنر، دانشگاه هنر

3 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
روش‌شناسی: این پیمایش در بین 285 نفر از کارکنان سازمان با استفاده از پرسشنامه اجرا شد. برای شناخت فرهنگ سازمانی از مدل رابینز و برای شناسایی عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان از مدل توماس و ولت‌هاوس استفاده شد.
یافته‌ها: مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی (ریسک‌پذیری، حمایت مدیریت، کنترل رسمی، خودکنترلی، نظام پاداش، مشارکت در تصمیم‌گیری، و هویت سازمانی) با توانمندی‌های کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: هرگاه فرهنگ سازمانی در راستای توانمندسازی کارکنان باشد افراد با انگیزه و اشتیاق بیشتری وظایف شغلی خود را انجام می‌دهند و خلاقیت و ابتکار عمل بیشتری در انجام کارها دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Culture on the Empowerment of Staff (Case Study: National Library and Archives of Iran)

نویسندگان [English]

  • M. Haririzadeh 1
  • S.S. Ahmadi 2
  • R. Godarzi 3
1 MA Student in Management and Cultural Planning, Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Assistant Professor in Pajouhesh Honar, Honar University
3 MA Student in Management and Cultural Planning, Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Purpose: To identify the effect of organizational culture on the empowerment of National Library and Archives of Iran (NLAI) staff.
Methodology: This survey is conducted on 285 staffs of NLAI using a questionnaire. Robins model is used to recognize organizational culture and Thomas and Velthouse models to identify empowerment factors.
Results: There is a direct and significant correlation between organizational culture factors (risk taking, management support, formal control, self-control, reward system, participation in decision-making and organizational identity) and staff empowerment.
Conclusion: The organizational culture which empowers staffs causes more motivation and enthiusiasm among staff to fullfil their jobs with increased creativity and innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • Empowerment
  • National Library and Archives of Iran
بزازجزایری، احمد (1384). مدیریت بر مبنای توانمند‌سازی منابع انسانی. ماهنامه تدبیر، 162 (8) ، 18-22.

حریری، نجلا؛ جعفری، مهناز (139۱). تحلیل جمعیت شناختی فرهنگ سازمانی در سازمان اسناد و کتایخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. تحقیات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 18 (3)، 469-484.

ممی‌زاده، جعفر (1373). مدیریت فرهنگ سازمانی. مجله مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 25(2)، 74-89.

رابینز، استیون (1386). تئوری سازمان. سید مهدی الوانی و حسن دانائی‌فرد (مترجمان). تهران: انتشارات صفار.

شائمی‌برزکی، علی و همکاران (1392). رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان دانشگاه. مجله تحقیقات نظام سلامت، 9 (6)، 630-639.

شعبانی، حمید (1390). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان (مطالعات تطبیقی در مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی و دانشگاه پیام نور استان همدان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، واحد غرب، تهران.

عبودی، حمید؛ لطفی زنگنه درویش، مصدق؛ و کاظمیان، فرشته (1393). رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان سازمان تامین اجتماعی خوزستان. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 16 (1)، 223-244.

Ro, H., & Chen, p. (2011). Empowerment in hospitality organizations: Customer orientation and organizational support. International Journal of Hospitality Management, 30 (2), 422-428.

Robins، S. (1993). Organizational behavior: Concept, Controversies and applications. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall.

Seibert, S. E., Silver, S. R., & Randolph, W. A. (2004). Taking empowerment to the next level: a multiple-level model of empowerment, performance and satisfaction. Academy of management Journal, 47 (3), 332-349.

Sigler, T., & Pearson, C. (2000). Creating and empowering culture: examining the relationship between organizational culture and perceptions of empowerment. Journal of Quality Management, 5 (1), 27-52.

Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive Elements of Powerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation. Academy of Management Reviw, 15 (4), 666-681.