عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی براساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: بررسی نقش مؤلفه‌های نظریۀ اشاعۀ نوآوری‌های راجرز و مؤلفۀ آمادگی سازمان بر اتخاذ پرمیس از دیدگاه اعضای دارای محتوای رقومی در کنسرسیوم محتوای ملی.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری شامل 19 تن از صاحب‌نظران بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کتابخانه‌های کشور بودند که دارای محتوای رقومی در کنسرسیوم محتوای ملی هستند.
یافته‌ها: از دیدگاه صاحب‌نظران، مؤلفۀ مزیت نسبی با میانگین 4، سازگاری با میانگین 5/3، آمادگی سازمان با میانگین 46/3، مشاهده‌پذیری با میانگین 43/3، پیچیدگی با میانگین 2/3، و قابلیت استفاده آزمایشی با میانگین 066/3، به‌ترتیب در اتخاذ استاندارد ابرداده‌ای پرمیس نقش داشتند. بنابراین، براساس مؤلفه‌های نظریۀ اشاعۀ نوآوری‌های راجرز، آمادگی سازمان‌ها برای استفاده از پرمیس بیشتر از حد متوسط (3) دانسته شده است.
نتیجه‌گیری: استفاده از پرمیس با ارزش‌های متداول، تجربیات گذشته، و نیازهای استفاده‌کنندگان بالقوه سازگاری مطلوبی دارد؛ اما از سوی دیگر، پیچیدگی درک و استفاده از آن زیاد است. با توجه به اینکه امکان آزمون و ارزیابی نتایج استفاده از پرمیس، قبل از اتخاذ آن وجود دارد و نتایج سودمند استفاده از آن به‌عنوان یک نوآوری ملموس و قابل مشاهده است، از نظر جامعۀ پژوهش آمادگی لازم برای اتخاذ پرمیس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influencing Factors in Adopting PREMIS in Iran Consortium of National Content based on Rogers' Diffusion of Innovations Theory

نویسندگان [English]

  • F. Pordel 1
  • L. Seifi 2
  • M. Nowkarizi 3
چکیده [English]

Purpose: Investigating the role of Roger's diffusion of innovation theory and organization's readiness factors on the adoption of PREMIS based on members' viewpoints of Consortium of National Content.
Methodology/Approach: This is an applied research using survey method. The population consists of 19 numbers of the largest and the most significant libraries in Iran having digital content in the Consortium of National Content.
Results: According to experts' views, relative advantage with an average of 4, compatibility with an average of 3.5, organization’s readiness with an average of 3.46, observability with an average of 3.43, complexity with an average of 3.2 and trialability with an average of 3.06 had been respectively the most effective factors in employing PREMIS. Therefore, based on Roger's theory, organization's readiness to adopt PREMIS is above the average.
Conclusion: Using PREMIS is consistent with common values, previous experiences and potential users' needs. However, there exists complexity in understanding and using it. Since it is possible for organizations to examine and evaluate PREMIS even before adopting it and also the outcome of using it is noticeable, organizations expressed their readiness for adopting it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PREMIS metadata standard
  • Consortium of National Content
  • Preservation metadata
  • Digital preservation
  • Rogers’ diffusion of innovations theory
زاهدی، کوروش (1386). رویکردهای مدیریتی در حفاظت دیجیتالی. بازیابی‌شده در تاریخ 24 بهمن 1392، از

صمیعی، میترا؛ رضایی شریف‌آبادی، سعید (1389). حفاظت رقومی در کتابخانه‌های رقومی، مرور راهبردها. فصلنامه کتاب، 21 (4)، 89-102.

طاهری، سیدمهدی (1391). کاربرد فراداده در بافت آرشیوی: ضرورت، استانداردها و رویکرد جدید. فصلنامه گنجینه اسناد، 22 (4)، 126-143.

طاهری، سیدمهدی (1390). فراداده، پاسخ نظامهای سازماندهی دانش به رسانه‌ها و محیط اطلاعاتی جدید. فصلنامه داخلی کنسرسیوم محتوای ملی، (5)، 4-9.

Alemneh, D. G. (2009). An examination of the adoption of preservation metadata in cultural heritage institutions: an exploratory study using diffusion of innovations theory. Unpublished doctoral dissertation, University of North Texas. Retrieved 13 February 2014, from http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc9937/m1/1/

Al-Jabri, I. M., & Sohail, M. S. (2012). Mobile banking adoption: Application of diffusion of innovation theory. Journal of Electronic Commerce Research, 13 (4), 379-391.

Almobarraz, A. (2007). Perceived attributes of diffusion of innovations theory as predictors of Internet adoption among the faculty member of Imam Mohammed Bin Soud university. Unpublished doctoral dissertation, university of North Texas. Retrieved 13 February 2014,  from http://imamur.com/files/18.pdf

Brake, A. (2012). Current status of PREMIS (preservation metadata: implementationstrategies)implementation in American and historical societies and the factors affectingthis adoption rate . Unpublished Master's thesis, University of North Carolina at ChapelHill, School of Information and Library Science.  Retrieved 14 February 2014,  from   https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid:c5a36003-2873-43fe-b932-d38bb456dc4b

British Library )2013). Digital Preservation Strategy. Retrieved 10 March 2014, from http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/digitalpreservation/strategy/BL_DigitalPreservationStrategy_2013-16-external.pdf

Chatman, E. A. (1986). Diffusion theory: a review and test of a conceptual model in information diffusion. Journal of the American Society for Information Science, 37 (6), 377-386.

Chatman, E. A. (1987). Opinion leadership, poverty, and information sharing. RQ, (26), 341-353.

  Chong, A. Y. L., Ooi, K. B., Lin, B., & Raman, M. (2009). Factors affecting the adoption level of c-commerce: an empirical study. Journal of Computer Information Systems, 50 (2), 13.

Donaldson, D. R., & Conway, P. (2010). Implementing PREMIS: a case study of the Florida Digital Archive. Library Hi Tech, 28 (2), 273-289.

Jailani, H., & McKinney, P. (2012). Compliance Conundrums: Implementing PREMIS at two National Libraries. In Archiving Conference (244-249). Society for Imaging Science and Technology. Retrieved 11 March 2014,  from http://www.imaging.org/ist/publications/reporter/articles/REP27_3_ARCH2012_ Jailani.pdf

Jwaifell, M., & Gasaymeh, A. (2013). Using the diffusion of innovation theory to explain the degree of english teachers’ adoption of interactive whiteboards in the modern systems school in jordan: a case study. Contemporary EducationalTechnology, 4 (2), 138-149.

Lee, Y. H., Hsieh, Y. C., & Hsu, C. N. (2011). Adding innovation diffusion theory to the technology acceptance model: Supporting employees' intentions to use e-learning systems. Journal of Educational Technology & Society, 14 (4), 124-137.

National Library of Australia (2012). Digital preservation and digitisation policy. Retrieved 10 March 2014, from http://www.nma.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/1453/POL-C-028_Digital_preservation_and _digitisation-2.2_public.pdf

National library of Congress (2010). The State of Recorded Sound Preservation in the UnitedStates: a National Legacy at Risk in the Digital Age. Retrieved 10 March 2014, from http://www.clir.org/pubs/reports/pub148/pub148.pdf

National library of Congress (2012). The Library of Congress National Recording Preservation Plan. Retrieved 9 March 2014, from http://www.loc.gov/rr/record/nrpb/PLAN%20pdf.pdf

National Library of New Zealand (2011). Digital Preservation Strategy. Retrieved 9 March 2014, from  http://archives.govt.nz/sites/default/files/Digital_Preservation_Strategy.pdf

PREMIS Editorial Committee (2008). PREMIS Data Dictionary for Preservatio Metadata. Version 2.0. Retrieved 9 March 2014, from http:// loc.gov/standards/premis.

Rogers, E. M. (2003). Diffution of innovations (5th Ed.). New York: the free press. Retrieved 12 March 2014, from http://books.google.com/books?id=9U1K5LjUOwEC&printsec=frontcover#v=onepage&q& f=false

Rambocas, M., & Arjoon, S. (2012). Using diffusion of innovation theory to model customer loyalty for internet banking: a TT millennial perspective. International Journal of Business and Commerce, 1 (8), 1-14.

Soares-Aguiar, A., & Palma-dos-Reis, A. (2008). Why do firms adopt e-procurement systems? Using logistic regression to empirically test a conceptual model. Engineering Management, IEEE Transactions on, 55 (1), 120-133.

University of Massachusetts (2011). Digital Preservation Policy. Retrieved 12 March 2014, from http://www.library.umass.edu/assets/aboutus/attachments/University-of-Massachusetts-Amherst-Libraries-Digital-Preservation-Policy3-18-2011-templated.pdf

Woodyard-Robinson, D. (2007). Implementing the PREMIS data dictionary: a survey of approaches. In Library of Congress the PREMIS mantainance activity. Retrieved 10 March 2014, from www.loc.gov/standards/premis/implementation-report-woodyard.pdf