عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی براساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: بررسی نقش مؤلفه‌های نظریۀ اشاعۀ نوآوری‌های راجرز و مؤلفۀ آمادگی سازمان بر اتخاذ پرمیس از دیدگاه اعضای دارای محتوای رقومی در کنسرسیوم محتوای ملی.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری شامل 19 تن از صاحب‌نظران بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کتابخانه‌های کشور بودند که دارای محتوای رقومی در کنسرسیوم محتوای ملی هستند.
یافته‌ها: از دیدگاه صاحب‌نظران، مؤلفۀ مزیت نسبی با میانگین 4، سازگاری با میانگین 5/3، آمادگی سازمان با میانگین 46/3، مشاهده‌پذیری با میانگین 43/3، پیچیدگی با میانگین 2/3، و قابلیت استفاده آزمایشی با میانگین 066/3، به‌ترتیب در اتخاذ استاندارد ابرداده‌ای پرمیس نقش داشتند. بنابراین، براساس مؤلفه‌های نظریۀ اشاعۀ نوآوری‌های راجرز، آمادگی سازمان‌ها برای استفاده از پرمیس بیشتر از حد متوسط (3) دانسته شده است.
نتیجه‌گیری: استفاده از پرمیس با ارزش‌های متداول، تجربیات گذشته، و نیازهای استفاده‌کنندگان بالقوه سازگاری مطلوبی دارد؛ اما از سوی دیگر، پیچیدگی درک و استفاده از آن زیاد است. با توجه به اینکه امکان آزمون و ارزیابی نتایج استفاده از پرمیس، قبل از اتخاذ آن وجود دارد و نتایج سودمند استفاده از آن به‌عنوان یک نوآوری ملموس و قابل مشاهده است، از نظر جامعۀ پژوهش آمادگی لازم برای اتخاذ پرمیس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influencing Factors in Adopting PREMIS in Iran Consortium of National Content based on Rogers' Diffusion of Innovations Theory

نویسندگان [English]

  • F. Pordel 1
  • L. Seifi 2
  • M. Nowkarizi 3
چکیده [English]

Purpose: Investigating the role of Roger's diffusion of innovation theory and organization's readiness factors on the adoption of PREMIS based on members' viewpoints of Consortium of National Content.
Methodology/Approach: This is an applied research using survey method. The population consists of 19 numbers of the largest and the most significa