انطباق سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه کتابداران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران

2 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: بررسی میزان انطباق سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه کتابداران شاغل در آن سازمان است.
روش/ رویکرد پژوهش: ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه ویژگی‏های جمعیت‏شناختی با 6 سؤال و پرسشنامه 43 سؤالی ابعاد سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز (1998) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش‏های آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار)  استفاده شده است.
یافته‏ها: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از لحاظ میزان انطباق با ابعاد سازمان یادگیرنده در همه ابعاد در سطح متوسطی قرار داشت. قوی‏ترین بُعد کتابخانه ملی ایران مربوط به بُعد «ایجاد سامانه‏هایی برای کسب و اشتراک یادگیری» با میانگین 003/3  و ضعیف‏ترین بُعد «برقراری ارتباط سازمان با محیط» بود.
نتیجه‏گیری: با توجه به اهمیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بهره‏وری علمی و فرهنگی کشور در سطح ملی و بین‏المللی، فراهم آوردن امکانات لازم برای ارتقاء ابعاد سازمان یادگیرنده به سطح ایده‏آل می‏تواند نقش بسزایی در پیشرفت آن داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Adaptation of the National Library and Archives of the I.R. Iran to the Dimensions of Learning Organizations from the Viewpoint of Librarians

نویسندگان [English]

  • M. Azargoon 1
  • F. Fahimnia 2
1 M.A. in Library and Information Science; University of Tehran, Tehran, I.R. Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science; University of Tehran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to study the adaptation of the National Library and Archives of the I.R. (NLAI) Iran to the dimensions of learning organizations from the viewpoint of the librarians working in the NLAI.
Design/Methodology/Approach: The data collection tool was a demographic properties’ questionnaire with six questions and the 43-question Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (Marsick & Watkins, 1998). Descriptive statistical methods (frequency, percentage, mean, standard deviation) were used for analyzing the data.
Findings: The NLAI was at an average level in terms of adaptation to the dimensions of learning organizations. The strongest dimension of the NLAI was "creating systems for acquiring and sharing learning" with a mean of 3.003 and the weakest dimension was "the communication of the organization with the environment."
Conclusion: Considering the importance of the NLAI in terms of the scientific and cultural efficiency of Iran at both national and international levels, providing the facilities required for optimizing the dimensions of a learning organization can play a key role in the NLAI's improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning organization
  • individual learning
  • group learning
  • organizational learning
  • National Library and Archives of I.R. Iran