ارزیابی راهبردی اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا. براساس ماتریس SWOT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی و معاون اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا.

چکیده

هدف: ارزیابی وضعیت راهبردی اداره کل پردازش و سازماندهی و ارائه راهبردهایی به‌منظور نیل به اهداف راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
روش/رویکرد پژوهش: با روش پیمایشی- تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان مسئول، رؤسای گروه‌ها و مدیر کل پردازش و سازماندهی، و سایر متخصصان ادارهه کل، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، و تهدیدهای اداره کل شناسایی و رتبه‌بندی شد و سپس با استفاده از ابزار تحلیل SWOT وضعیت راهبردی اداره کل تعیین و راهبردهای WO  (فرصت- ضعف) SO- (فرصت- قوت) ST- (قوت- تهدید)، و WT (ضعف- تهدید) ارائه شده است.
یافته‌ها: اداره کل از لحاظ راهبردی در موضع تهاجمی است. مدیریت و کارشناسان می‌توانند با تکیه بر نقاط قوت و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود، نقاط ضعف را کمرنگ وو تهدیدهای محیطی را کنترل کنند. با مقایسه نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، و تهدیدها در ماتریس SWOT راهبردهای پیشنهادی پژوهش عبارت است از تقویت دورکاری، هماهنگی بیشتر اداره کل فناوری و ارتباطات، بازبینی روال فیپا، پیش‌بینی مشوق‌های مادی و معنوی در حد امکانات، دقت بیشتر در جابجایی کارشناسان، و برقراری گفتگو و هماهنگی با سایر ادارات سازمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Evaluation of the Processing Department at the NLAI According to the SWOT Matrix

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Mohamad-Esmaeil 1
  • Mahboubeh Ghorbani 2
1 PhD of Department of Knowledge and Information Science,, Islamic Azad University, Tehran
2 PhD Candidate of Knowledge and Information Science,, Processing Department of the National Library and Archives of Iran
چکیده [English]

Purpose: Evaluating the strategic situation of the Processing Department at the NLAI and proposing strategies to fulfill organizational objectives.
Methodology/Design: Data regarding strengths, weaknesses, opportunities, and threats was collected by a questionnaire as well as a number of interviews with the staff, team leaders, and the head of the department using SWOT matrix.
Findings: For internal factors the score was 2.523; for external factors 2.786. The range of strengths, weaknesses, opportunities and threats indicated that strategic situation of the Department is an aggressive one. This means that the manager and the staff can rely on strengths and use opportunities to attack weaknesses and environmental threats. Strategies to consider are telework, closer coordination with the IT Department, revising the CIP procedures, employing moral and financial incentives, and establishing a fruitful dialogue with other parts of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • SWOT Analysis
  • Processing Department
  • National Library and Archives of Iran
انصاری، مریم؛ رحیمی، علیرضا؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ و یعقوبی، مریم (۱۳۸۸). تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis) دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی پزشکی دانشگاه علوم ­پزشکی اصفهان. مدیریت سلامت، 12 (۳۶)، 33-38.

 پشوتنی­زاده، میترا؛ فرج­پهلو، عبدالحسین ‌(۱۳۹۱). ارزیابی و مقایسه کتابخانه­های مرکزی و دانشکده­ای دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس تحلیل SWOT. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 15 (3)، 80-108

ذاکرشهرک، مینا؛ اباذری، زهرا (1392). ارزیابی عملکرد کتابخانه­های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران بر اساس روش تحلیل راهبردی SWOT. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، (24) 3، 6- 25.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (1391). قانون اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [جزوه]. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

سالاری، محمود (۱۳۹۰). برنامه راهبردی پژوهش اداره مخطوطات سازمان کتابخانه­ها، موزه­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. شمسه نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه­ها، موزه­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 3 (10 و 11). بازیابی 25 آبان 1393، از http://www.aqlibrary.ir/UserFiles/File/shamseh/N_10/02.pdf

شاه­محمدی، عبدالرضا (۱۳۸۹). نقش ماتریس SWOT در مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی سازمان. مطالعات رسانه­ای، 5 (9)، ۲۴۱-۲۵۷.

Kumar, Suresh (2012). University libraries in Kerala: a SWOT analysis for marketing. Library Philosophy and Practice (e-Journal), Retrieved Nov. 16, 2014, from http://digital commons.unl.edu./ libphilprac/787

Osman, Z., Bidin, S. H., & Sanusi, A. (2004).Accountability in library management: Issues and stratrgies for 21st century. Kekal Abadi, 23 (1), 1-14. Retrieved Nov. 16, 2014, from http://e-journal.um.edu.my/filebank/published_article/4092/KA23(1)2004-A1.pdf

Ugah, A. (2007). A SWOT analysis of the university library of MichealOkparaUniversity of agricultural library. Library Philosophy and Practice (e-Journal), Retrieved Nov. 16, 2014, from http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/ugah1.pdf