دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

توقف جستجوی اطلاعات: یک مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

10.30484/nastinfo.2022.3253.2163

زهره هنرجویان؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ طاهره جوکار


تحلیل میزان موفقیت شیوه و سبک بازنمایی محتوا در طرح جلد کتاب‏های علم اطلاعات و دانش‏شناسی در‏ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.30484/nastinfo.2023.3329.2186

منصوره درویش؛ سعید اسدی


نقش سطح خوانایی مدرک و پیچیدگی عینی وظایف کاری بر قضاوت ربط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.30484/nastinfo.2023.3347.2192

معصومه عبداللهی؛ جواد عباس پور؛ نورالله محمدی؛ طاهره جوکار


میزان استفاده از استاندارد فراداده‌ شی یادگیری الکترونیکی(IEEE LOM) در اشیای یادگیری موجود در مخازن سازمانی دانشگاه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.30484/nastinfo.2023.3349.2193

لیلا عربگری؛ معصومه کربلا آقایی کامران