دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ساخت و اعتباریابی مقیاس شایستگی‎های مَنِشی و بایستگی‌های کنشی کتابداران کودک کتابخانه‌های عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.30484/nastinfo.2022.3134.2130

منصور کوهی رستمی؛ شهناز خادمی زاده؛ پریا بازیار


2. شناسایی عوامل مؤثر بر فرمول بندی عبارت جستجو: یک مرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30484/nastinfo.2022.3135.2131

الناز پارسایی؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده


3. تبیین و شناسایی عوامل موثربر سیستم اطلاعات مدیریت و تاثیر آن بر کتابخانه، موزه و اسناد مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.30484/nastinfo.2022.3118.2123

قاسم قاسمی؛ سید علی اصغر رضوی؛ میترا قیاسی


4. کاربردپذیری کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ‌‌‌ملّی ایران بر اساس تجربه کاربر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.30484/nastinfo.2022.3170.2144

اعظم نجفقلی نژاد