دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی و تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

10.30484/nastinfo.2020.2666.1996

الهه حسن زاده دیزجی؛ فریده عصاره؛ فریبرز خسروی


2. بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.30484/nastinfo.2021.2762.2019

محبوبه فراشباشی آستانه؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی؛ بختیار شعبانی ورکی