نویسنده = ترجمه فریده طاهری
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت پایگاه اطلاعات کتابشناختی پیوسته برای نظام یکپارچه کتابخانه

دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، زمستان 1370، صفحه 101-113

نوشته بتی بارتلت دیوس؛ ترجمه فریده طاهری