نویسنده = ترجمه شیفته سلطانی
تعداد مقالات: 3
1. آموزش کتابدار مرجع: یک دوره مقدماتی

دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، زمستان 1371، صفحه 28-41

نوشته لوئیز شربی؛ ترجمه شیفته سلطانی


2. انجمنهای کتابداران و پیشرفت کتابداری در کشورهای جهان سوم

دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، زمستان 1370، صفحه 146-164

نوشته استفنی فرگوسن؛ ترجمه شیفته سلطانی


3. کتابخانه‌های بزرگ جهان: کشتیهای نوح در طوفان

دوره 1، شماره 1، بهار 1369، صفحه 93-109

ترجمه شیفته سلطانی