نویسنده = خسروی، فریبرز
تعداد مقالات: 27
-24. سخن نخست: تغافل جمعی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395

فریبرز خسروی


-23. عوامل تأثیرگذار بر "نمانام" (برند) کتابخانه ملی ایران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-40

منصوره کریمی؛ فریبرز خسروی


-22. پژوهش‌های شبه میان‌رشته‌ای

دوره 19، شماره 1، بهار 1387، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


-21. مراجعه‌کننده مولد

دوره 18، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


-20. علم‌سنجی یا عالم‌سنجی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 9-11

فریبرز خسروی


-19. خامی و پختگی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


-18. صفر و یک

دوره 17، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


-17. سرقت ادبی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


-16. صاحب درد

دوره 17، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


-15. عقل‌گریزی

دوره 17، شماره 1، بهار 1385، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


-14. نما یا نمایه!

دوره 16، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


-13. تکنوپولی سازمانی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


-12. اطلاعات و چاپلوسی

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


-11. شکار یا فرار مغزها

دوره 15، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


-10. جامعه چند زمانی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


-9. میراث ملی ناماندگار

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


-8. مدیریت جزیره‌ای

دوره 15، شماره 1، بهار 1383، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


-7. "چاله هرز" اطلاعات

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


-6. دقیقه 90

دوره 14، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


-5. برلین و کتابخانه‌های بغداد

دوره 14، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


-4. فناوری دروغ‌پرداز!

دوره 14، شماره 1، بهار 1382، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


-3. تقدیم و تأخیر فاز

دوره 13، شماره 4، زمستان 1381، صفحه 7-9

فریبرز خسروی


-2. کتابخانه ملی در یک نگاه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 7-12

فریبرز خسروی


-1. تکفا

دوره 13، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 7-9

فریبرز خسروی


0. تساهل در پژوهش

دوره 13، شماره 1، بهار 1381، صفحه 7-11

فریبرز خسروی