نویسنده = ترجمه مرضیه بردستانی
تعداد مقالات: 1
1. سواد اطلاعاتی در آموزش عالی چین

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 193-198

تألیف پینگ سان؛ ترجمه مرضیه بردستانی