نویسنده = تألیف دکتر فریده عصاره و کنسپسیون اس. ویلسون
تعداد مقالات: 1
1. انتشارات علمی ایرانیان: مشارکت، رشد و توسعه از 1985-1999

دوره 16، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 131-144

تألیف دکتر فریده عصاره و کنسپسیون اس. ویلسون؛ ترجمه آتوسا کوچک