نویسنده = فریبرز درودی
تعداد مقالات: 9
1. خوشه‌بندی اطلاعات

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 160-185

نرگس محمدعلیپور؛ فریبرز درودی


3. تعامل سازه‌های مهم ژئوپلیتیک و اطلاعات در جهان معاصر

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 153-176

فریبرز درودی


6. عوامل مؤثر در نقد و بررسی کتاب

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 173-184

فریبرز درودی


7. کاربرد مدیریت راهبردی در کتابخانه

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 77-94

فریبرز درودی


8. مصورسازی اطلاعات

دوره 18، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 213-232

فریبرز درودی


9. بازیابی مؤثر و سودمند اطلاعات در محیط اینترنت

دوره 18، شماره 1، بهار 1386، صفحه 13-40

فریبرز درودی