نویسنده = حری، عباس
تعداد مقالات: 34
-24. تحلیل استنادی منابع کتاب‌‌ها در باره حافظ

دوره 24، شماره 1، بهار 1392، صفحه 52-75

سودابه نوذری؛ عباس حری؛ نجلا حریری؛ یزدان منصوریان


-23. یادداشت سردبیر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 5-6

عباس حری


-22. یادداشت سردبیر

دوره 12، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 5-7

عباس حری


-21. یادداشت سردبیر

دوره 12، شماره 1، بهار 1380، صفحه 5-7

عباس حری


-20. یادداشت سردبیر

دوره 11، شماره 4، زمستان 1379، صفحه 5-9

عباس حری


-18. یادداشت سردبیر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1379، صفحه 5-6

عباس حری


-16. یادداشت سردبیر

دوره 11، شماره 2، تابستان 1379، صفحه 5-8

عباس حری


-15. یادداشت سردبیر

دوره 11، شماره 1، بهار 1379، صفحه 5-6

عباس حری


-14. یادداشت سردبیر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 5-7

عباس حری


-13. یادداشت سردبیر

دوره 10، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 5-6

عباس حری


-12. یادداشت سردبیر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 5-7

عباس حری


-11. یادداشت سردبیر

دوره 10، شماره 1، بهار 1378، صفحه 5-6

عباس حری


-10. یادداشت سردبیر

دوره 9، شماره 3 و 4، زمستان 1377، صفحه 5-7

عباس حری


-9. یادداشت سردبیر

دوره 9، شماره 2، تابستان 1377، صفحه 5-6

عباس حری


-8. یادداشت سردبیر

دوره 9، شماره 1، بهار 1377، صفحه 5-6

عباس حری


-7. یادداشت سردبیر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1376، صفحه 5-6

عباس حری


-5. یادداشت سردبیر

دوره 8، شماره 3، پاییز 1376، صفحه 5-6

عباس حری


-4. جوان مسلمان، رسانه، و موج چهارم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1376، صفحه 7-9

عباس حری


-3. یادداشت سردبیر

دوره 8، شماره 1 و 2، تابستان 1376، صفحه 5-7

عباس حری


-2. یادداشت سردبیر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1375، صفحه 5-7

عباس حری


-1. یادداشت سردبیر

دوره 7، شماره 3، پاییز 1375، صفحه 5-7

عباس حری